تاریخ انتشار:1397/09/15
رابطه قرآن با کتب گذشته وآینده
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
قران کتابی آسمانی که ازسوی آخرین پیامبر ودر آخرین دین آمده است به تعبیر حقوقی آخرین متن مورد نظر خداوند برای بشر است.لذا
1- با توجه به ضوابط علم حقوق آخرین قانون جایگزین قوانین گذشته شده وناسخ آنهاست. وتنها بدین کتاب میتوان استناد نمود.
بهرحال در طی هزاران سال کتب گوناگون آمده است وهریک دیگری را تکمیل ویا نسخ نموده است لذا قرآن تنها مستند موجود در جهان تدین است . البته موارد مشترک میان آنها فراوان وجوددارد ولی با آمدن آخرین کتاب بقیه موارد نسخ شده است مانند آخرین ورژن هر محصولی که جایگزین قبلی ها میگردد.
2-در مورد آینده چون این آخرین وحی است و از مصدر علم کل و دانش بشری رو به گسترش است لذا هرگز تعارضی با هم پیدا نمیکنند ودانش روز مفسر موضوع پنهان ومبهم کتاب خداست.البته در مورد احکام با توجه به شرایط روز میتوان درآنها تغییراتی داد و در این زمینه مشکلی نیست.