تاریخ انتشار:1397/09/07
عقل زنان ناقص است؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
عقل زنان ناقص است؟
متاسفانه برخی کژ اندیشان ویا ناآگاهان براین باورند که دین خدا زنان را ناقص العقل آفریده وازمردان دردرجه پائین تری هستند ویا کینه توزانه ویا ناآگاهانه ببرخی روایات استناد میکنندمانند نویسنده این لینک
https://www.balatarin.com/permlink/2018/11/28/4980022
در حالیکه اولا هیچ روایتی نمی تواند برخلاف قرآن کریم باشد ودردرجه دوم هیچ روایتی نمیتواند برخلاف عقل باشد بنابراین هر روایت وحدیثی چنانچه درهر کتابی باشد که خلاف قرآن وعقل باشد جایش سینه دیوار است.واما
1-قرآن کریم می فرمایند :
ما شمارا ازیک نر وماده آفریدیم وبه گروه های گوناگون تقسیم کردیم بدانید که گرامی ترین شما نزد پروردگار پرهیزگارترین شماست
ببینید آیه صریح روشن وازمحکمات است. هیچ امتیازی میان زن ومرد نیست مگر به تقوی بیشتر
کدام روایت یا حدیثی میتواند خلاف این اصل مسلم الهی باشد ؟
بنابراین همه مستندات نقص عقل زنان جایش دیوار است.جالب است که بدانید مستندات مورد نظر نویسنده بجز یک موردهیچیک در کتب مورد نظر شیعه نیست.
2-در مورد حقوق وتکالیف زن ومرددرخانواده آنچه فقه اسلام نشان میدهد حقوق زنان بمراتب بیشتر ازمردان است میتوانید این لینک را ببینید.(شگفتیهای آفرینش زن ازمنظرفقه خانواده)
https://www.balatarin.com/permlink/2018/10/16/4948335
3-متاسفانه برداشت نادرست ازآیه قرآن وسیله ای برای اهداف خاصی انجام میشود. در آیه مورد نظر در سورۀ نساء : «الرجال قوامون عَلی النِساء ... مسوولیت ومدیریت خانواده که امری سنگین است بردوش مردان قرار گرفته است واین امر الزامی نیست ومیتواند زن این مسوولیت را بپذیرد
بنابراین نه تنها برابری میان زن ومرد دردین خدا هست بلکه زنان برتری ویژه ای دارند که ازجمله مادران که ارزش والائی برای آنان مقرر شده استو زنان بسیاری هم درتاریخ همردیف مردان بزرگ ازآنان یاد میگردد.