جمهوری واسلامی دوهمراه یا دوضد
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
آیا جمهوریت یا دموکراسی با اسلام سازگار است یا در تناقض
پاسخ اینستکه تا دموکراسی را چه تعریف بکنیم؟
اگر دموکراسی بی قید وشرط باشد خیر دویار همراهند واگر با قید وشرط قبلی باشد حتما در تنافرند مثال
اگر درهمه پرسی از مردم بخواهیم هر حکومتی را میخواهید بنویسید اگر پاسخ جمهوری اسلامی بود کاملا همراهند
اما اگر ازقبل بگوئیم که حق انتخاب دین را ندارید حالا بگوئید چه میخواهید؟ آشکار است که دیگر همراه نیستند منتها این دموکراسی مال همان کسانی است که ضددین اند وبا باورهای مردم بیگانه