تاریخ انتشار:1397/09/06
خداناباوری امری موهوم
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
خداناباوری امری موهوم وخیالی است یعنی آدمی به نبودن چیزی باور دارد. از او دلیلش را بخواهید اگر توانست برخداناوری خوددلیلی بیاورد. هرگز .این امر مثل اینستکه یک فیزیکدان صریحا اعلام کند برعدم وجود چیزی اذعان دارد در حالیکه تمام تلاش دانشمندان در مسیر یافتن چیزی واثبات آنند نه در راه اثبات عدم چیزی. بنابراین باور به عدم وجود خدا امری موهوم وخیالی است.
درطول تاریخ بشر همیشه سه دسته انسانها بوده اند واینک نیز چنین است.
دسته اول که اکثریت غالب مردم گیتی را شامل میشود خداباورانند از یکتا پرستی گرفته تا دیگر انواع آن
دسته دوم که رقم کمتری را دربر دارد کسانی هستند که هنوز به خداباوری نرسیده اند ودر مسیر یافتن آنند
ودسته سوم که بسیار اندکند ضد خداباورانندو بی دلیل مدام برطبل ضدیت با خدا ودین خدا وپیامبران خدا میزنند .اینان با اینکه اندکنند اما طبلشان پر سروصداست چون زر وزور وتزویر دراختیار اینان است . ثروت جهان وسلاح های مخرب در اختیار اینان قرار دارد و با این امکانات دست به تبلیغات گسترده علیه ادیان ومذاهب میزنند . از هیچ بیان زشتی پروا ندارند چرا که دین ندارند وحیا ندارند.گویا حیارا قورت داده اند وچیزی دربساط نیست.نشانه بارز این دسته کم تحملی آنها دربرابر نظرات مخالف است واز بیان اتهامات واهانت ابائی ندارند چراکه سلاحشان همین است.
این گروه اندک بانیان مذاهب دروغین وتشکیلات گروه های افراطی در همه ادیان ومذاهبند . به تعبیر قرآن کریم اینان همان منافقان اصلی ومغضوبین اند که گرفتار عذاب الهی خواهند شد.