تاریخ انتشار:1397/09/06
برابری زن ومرد دردیدگاه الهی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
در علم فقه برای زن ومرد حقوق وتکالیفی آمده است اما شاه بیت همه تکالیف در یک چیز مطرح است وآن اقتدار ویژه ای است که خداوندگار در آفرینش زن بودیعت نهاده است وبا خلقت هرزنی همراه او ست اما در مورد مردان اینگونه نیست واقتدارآنان اکتسابی است وباید تلاش کنند تا بدست آورند .اما چگونه است آن راز بزرگ خلقت این موجود برترآفرینش!
زن تنها تکلیفی که دربرابر همسر خوددارد پذیرش امر زناشوئی است درهرزمانیکه همسرش اظهار کند واگر گفته شده است که نباید بی اذن همسرش ازخانه بیرون رود باز به همین مساله نیاز مرد برمیگردد تا او ازوساوس شیطا نی دور ماند. زن درخانه هیچ تکلیف دیگری ندارد نه درمورد خانه داری ونه فرزندان همه این امور در تکلیف مرد است وهمه آنها سرجمع درپرداخت نفقه وهزینه زندگی است .مرد یا باید یاخود انجام دهد ویا دایه ومستخدم بیاورد والبته میتواند همان هزینه هارا به همسرش بدهد تا او انجام دهد. در نتیجه تنها تکلیف زن پذیرش امر زناشوئی وتنها تکلیف مرد پرداخت هزینه های زندگی است. اما آنچه بردوش زن است فطری وطبیعی است که خداوند با خلقت او این قدرت را دراو بودیعه گذاشته است درحالیکه اقتدار مرد هرگز همراه اونیست وباید تلاش کند تا ازنظر مالی خودرا مقتدر سازد .سلاح زن در بدن او وروح اوست وسلاح مرد درجیب او وصندوق بانکیش .سلاح زن نه ازمیان رفتنی است ونه کاهش یافتنی ونه قابل سرقت اما سلاح مرد در هر لحظه درمعرض نابودی سرقت وفناست. نیروی زن خدادادی است اما نیروی مرد نیازمند انرژی است. اینست راز خلقت زن وبزرگترین شگفتی هستی!
زن با همان نیروی خدادی (احساس)جهان را تسخیر میکند ومرد با همه امکاناتش تنها میتواند همان زن را تسخیر نماید.