عقلانیت دربرده داری دردین خدا (2 مورد)
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
دوستانی در سایت بارها ازبنده در مورد لغو برده داری دراسلام سوال کرده اند که در نظرات امکان پاسخ جامع نبود .اینک در این باره نظرم را می نویسم.
1-آنچه بنده میخواهم اعلام کنم نظر وروش اهلبیت دراین زمینه است نه آنکه از هر اقدامی توسط هر حکومتی تحت عنوان اسلامی دفاع گردد. چون در 14 قرن دوران اسلام تنها9 سال پیامبر و5 سال علی حکومت داشتند بنابراین بجز 14 سال حکومت اهلبیت ازسایر موارد دفاع نمیشود.
طبق حکم صریح واجماعی همه مراجع دینی در عالم تشیع که در رسالات عملیه آنان آمده است هرگونه جنگ ابتدائی جز با حضور معصوم حرام است . بنابراین چون اساسا در دوران کوتاه 14 ساله هرگز جنگ ابتدائی روی نداده است لذا حتی یک مورد عملا برده وکنیز دردوران پیامبر وعلی نبوده است
2-طبق تحقیقی که استاد کدیور انجام داده اند 7 نوع برده داری درتاریخ بشر بوده است که طبق نظر ایشان تنها یک مورد در دین خدا سابقه دارد وآن زمانی است که کفار به سرزمین اسلامی یورش میاورند. در اینصورت برده وکنیز مطرح است که این امر نیازی به حکم دینی ندارد امری عقلائی است .هرکس به خانه اموال ناموس وکشور انسان حمله کند خونش وجانش برهدر است ودر گذشته حمله کننده درصورت اسارت برده یا کنیز میگردید که اسلام با دو حرکت آنهارا آزاد مینمود یکی مسلمان شدن ودیگری دادن جزیه . بنابراین مساله برده داری در این یک مورد امری عقلائی است ودو فایده برآن مترتب است یکی اینکه دشمن از تجاوز بگذرد ودوم اینکه اگر گرفتارشد بهای آنرا با مسلمانی ویاجزیه بپردازد.
با توجه به عرایض بنده اولا هیچ ضرورتی بر حذف بردگی دردین نبوده وثانیا در مورد حمله دشمن قطعا وجود آن ضروری وعقلانی است
درنتیجه برده داری تنها یا در حکومت معصوم ویا در یورش کفار به کشور اسلامی مجاز است
اما آنچه در مصوبات سازمان ملل ویا اعلامیه لینکلن هست منع بردگی بدانگونه که اروپائیان به کشورهای آفریقا یورش برده وبردگان را برای کشف طلا به مناطق مورد استعمار میبردند بود تا این عمل بی شرمانه برچیده شود نه آنکه اجازه دهند قدرتها به هرکشوری حمله کنند ومستعمره بسازند .اگر براساس تعلیمات اسلامی باشد هرکشور کافر متجاوز به سرزمین اسلامی باید جور بردگی وکنیزی خودرا بکشند تا دیگربار چنین غلطی نکنند . این امر بر مصوبه سازمان ملل مرجح است منتها عصر عقلانیت بگونه ابرقدرتهاست وهرچه بخواهند همانست وما هم دربرابراراده جمع مطیع ایم.
درپایان عرض شود که این مطلب را بنده قبلا آماده کرده بودم تا منتشر کنم ولی امروز با مطلب دوستمان درامر بردگی مواجه شدم آن شاء الله که خیر است واستفاده خواهیم نمود

پیوستها

https://www.balatarin.com/permlink/2018/11/17/4971659

https://www.balatarin.com/permlink/2018/11/18/4972431

https://www.balatarin.com/permlink/2018/11/19/4973328

https://www.balatarin.com/permlink/2018/11/20/4974114