تقسیم علم ومعرفت برمبنای اعتبارآن
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
درمعرفت شناسی علم دارای اقسامی است ازجمله تقسیم آن برمبنای اعتبار آن که درزیر می آید.
علم برمبنای اعتبار وارزش برسه گونه است
1-علمی که درآن بهیچ وجه خدشه وجودندارد بعبارتی عین معلوم درنزد عالم حاضر است . مانند علم به وجود خود ویا خصوصیات درونی خود بعبارت دیگر این علم بدیهی است ونیاز به اثبات ندارد .در قرآن کریم اینگونه علم (عین الیقین ) نامیده شده است یعنی یقین عینی که محکمترین دانش بشری است وپایه همه علوم دیگر.
2-علمی که بوسیله عقل محض بدست میاید بعبارتی مفهوم معلوم نزد ذهن آدمی است. این علم با اثبات عقلی ومنطقی بدست می آید. مانند علم بوجود خداوند ودیگر موجودات مجرد ومادی.در این مورد اگر استدلال منطقی دقیق انجام شده باشد علم غیر قابل خدشه است . قران کریم آنرا (حق الیقین) نامیده است
یعنی امری که باید باشد وموجب یقین حقی است
3-علمی که بوسیله تجربه وعقل تواما بوجود می آید مانند علوم گوناگونی که در دنیای امروز وجوددارد.
این علم محصول تجربه وتعقل است واعتبار موارد گذشته را ندارد چه محصول آزمون وخطاست وهرچندگاه میتواند بطلان آن اثبات شود. قرآن کریم این علم را به (علم الیقین )تعبیر کرده است
شاید آنچه در آکادمی های امروز جهان این دانش را علم وموارد دیگررا شبه علم میدانند با توجه به اعتبار آن شایسته است موارد دیگررا علم واین مورد را شبه علم بدانیم اما فیلسوفان وحکمای دیرین همه موارد را علم تلقی وآنرا به حضوری وحصولی معقول وتجربی تقسیم نموده اند.