تاریخ انتشار:1397/08/15
حکمت فلسفه عرفان نبوت وتخصص
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
دانش بشری بسیار گسترده شده است و ضرورتا رشته های گوناگون علمی ایجاد گردیده است شاید در سطح جهان بیش از 1000 رشته علمی وجودداشته باشد و برای آنها مراکز علمی ویا عملی ایجاد گردیده وانسانهائی درآن ها متخصص گردیده اند ودیگر انسانها درصورت نیاز به متخصص مراجعه میکنند.
اما معارفی هست که مساله تخصص درآنها مطرح نیست بلکه همه انسانها بمیزان درکشان در آن درگیرند .این معارف براساس منشا پیدائی آن سه گونه است
1- فلسفه :جهان بینی برمبنای خرد وتعقل که دارنده آن فیلسوف است
2-عرفان:جهان بینی برمبنای شهود درونی ودل که دارنده آن عارف است
نکته:حکمت جهان بینی برمبنای خرد وشهود درونی است ودارنده آن حکیم است
3- نبی :جهان بینی برمبنای وحی الهی که دارنده آن نبی یا پیامبر است
بجز پیامبران که منصوب خداوندند هر انسانی با مجموعه آگاهی های خود یا فیلسوف است یا حکیم ویا عارف واین امر هرگز تخصص تلقی نمیشود زیرا معرفتی است که هر فرد بدان دست یافته است.
البته کسانیکه با فلسفه ها حکمتها وعرفان های گوناگون آشنائی پیدا میکنند جدای از جهان بینی خود دراین زمینه ها نیز تخصص دارند.