تاریخ انتشار:1397/08/12
بدن مثالی چیست؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
وقتی ما ازدنیا میرویم با بدن مثالی وارد عالم برزخ می شویم
در دوران حیات برروی پیکر مادی پیکر دیگری رشد میکند که قابل رویت با چشم مادی نیست زمانیکه مرگ فرا میرسد یعنی روح دیگر قادر به مدیریت پیکر مادی نیست بزمین می افتد وروح ما در پیکر مثالی بزندگی ادامه میدهد . برایتان مثالی بزنم تا مطلب روشن شود
مار هرچند مدت پوسته جدیدی در میاورد پوسته ای درزیر پوسته موجود. زمانیکه عمر پوسته موجو د تمام میشود ازدرون آن بیرون میاید با پوسته جدید. اما درمورد پیکر مثالی این پیکر برروی پیکر مادی رشد میکند .
حال درنظر بگیرید که انسانی ایستاده است وبعلت یک سکته قلبی میبینیم که در خیابان سقوط میکند این چیزی است که ما بچشم ظاهر می بینیم اما در همان حال روح در بدن مثالی کاملا ایستاده و به پیکر مادی خود می نگرد . او درواقع الان در عالم برزخ است تا زمان رستاخیز فرا رسد