تاریخ انتشار:1397/08/06
فرگشت وتکامل
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
فرگشت هرچه هست بیان واقعیت حیات ازآغاز تا امروز است واگر صددرصد بدون اشکال علمی باشد تنها راز بقای موجودات را بیان میکند وبقول شما کمال وبرتری میان هیچکدام ازجانداران نیست. هرکدام قویترومنطبق تر با بقا هستند میمانند بقول شما سوسکها بیشترین عمررا داشته اند.بنده همین بسته را که شما فرمودید دربست میپذیرم واگر اشکالی دراصل فرگشت باشد با متخصصین امر است که بیان کنند.
اما درفرگشت یا راز بقا یک امر مسلم است وآن خود بقاست که یک ارزش تلقی میگردد چرا که حیات با ممات یکسان نیست ووجود به زعدم ولذا همه موجودات برای بقا می جنگند وآنکه قویتر است ماندنی تر است. پس قدرت نیز یک ارزش است چه بدون آن مرگ حتمی است والبته ازدواصل تنازع بقا وجهش که برای بقاست این امر بدست میاید.تا اینجا براساس فرگشت دوارزش موجود است خود حیات وقدرت برای بقا. تا اینجاآنانکه مانده اند کاملتر ازآنهائیکه رفته اند هستند وآنانکه قویترند برضعیف ترها برتری دارند.
این نتیجه در درون فرگشت درحد یک نظریه کاملا مادی بدست آمد.
اما هستی تماما حیات نیست بلکه موجوداتی غیر ذی حیات هم هستند مانند اتم ها عناصر آب وبادو خاک و هوا وسیارات وغیره این موجودات پیش از آغاز حیات وجودداشته اند ودرفرگشت جای مطالعه آنها نیست چگونگی ایجاد این موجودات مساله مبدا هستی را پیش میکشد واینکه علت العلل هستی کیست؟
وهدف از این آفرینش چیست؟ اینها مسائلی است که در فرگشت جای ندارد ودر دانش فلسفه مطرح است
وارد جزئیات نمیشوم انسان امروزعلاوه بردو ارزش موجود درفرگشت دو ویژگی دیگر هم دارد که برهمه جانداران افزون است .یکی علم او ودیگری اختیار او دو امریکه درمورد سایر جانداران بسیار قابل توجه است. انسان با دانشی که دارد برهمه هستی آگاه میشود وازجمله خودش ودیگر اینکه با اختیاری که دارد برهمه هستی اقتدار پیدا میکند که شاهد آنیم .در نتیجه آدمی که برشاخه درخت حیات است ومنشعب ازیکی از شاخه هاست در پهنه هستی وبقا دارای دو ارزش یا ابزار بیشتر از دیگران است ومراد ازکمال اینست یعنی موجودی که طالب بقاست وقادر به بقاست وآگاه بخود وهستی است وقادر برسلطه بردیگران کاملترین موجود در درخت حیات است. که براساس فرگشت روزی منقرض خواهدشد
وبرروی کره خاکی نخواهد ماند. وبراساس دانش فلسفه مسیر تکاملی خودرا در جهانی دیگر طی خواهد نمود.برای تیمن مطلب کلام خداوند را ذکر میکنم
ما شمارا از یک نروماده آفریدیم(مراد اولین سلول حیات) وگوناگونتان کردیم(انواع جانداران) تا یکدیگررا بشناسید .بدانید عزیزترین شما نزد من پرهیزگارترین شماست (قویترین شما در بقا ومدیریت نیروهای موجود درباطن وظاهرشما).این همان اصلی است که در فرگشت درمیان موجودات جاری است

ازآنچه بیان شد ونظر خاص دیگری نرسید این نتایج بدست میاید
1-فرگشت در صورت درستی نظریه ازآغازاولین سلول حیات تا امروز مورد مطالعه قرار میگیردومنجر به شناخت درخت حیات میگردد که انسان نیز دراین درخت قرار دارد
2-همه جانداران با تفاوتات ظاهری وباطنی هیچ برتری بردیگری ندارد روزی ایجاد وروزی هم منقرض میشوند
3-مبدا وجود به پیش از آغاز حیات برمیگردد وحتی دردوران داروین هنوز مهبانگ مطرح نبود بنابراین نقطه آغاز آفرینش با ماده است ودر سیر تکاملی خود به جاندار تحول می یابد که بزرگترین تکامل درهستی است وسپس در میان جانداران انسان امروزی پدیدار میگردد که با قدرت علم وآگاهی برهمه هستی مسلط میگردد واین دومین تکامل بزرگ هستی است وآنگاه پس ازانقراض انسان درروی زمین مرحله سوم تکامل آغاز میگردد که همان رستاخیز است ودر دانش حکمت وفلسفه ازآن یاد میشود .
4- ابزارهای برتری وفضیلت وتکامل عبارتند از :بقا وحیات -قدرت-علم واستمرار حیات در جهانی دیگر موفق باشید