تاریخ انتشار:1397/08/05
اعتبار مراجع دینی ورهبری؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه


به نام خدا
اخیرا نامه ای در میان حوزیان ومرجعیت مبادله شد که موجب گردید تا سوالی جدی پیش آید .
آیا اعتبار مرجعیت ازرهبری است یا برعکس اعتبار رهبری از مرجعیت؟
برخی اعلام میکنند اولی وبرخی دومی را برمیگزینند . بنده پاسخم اینستکه خیر هیچکدام درست نیست چون منشا اعتبار آن دو متفاوت است.چرا؟
اعتبار مرجع دینی ناشی از حکم امام زمان است که منصوب الهی اند. بدینگونه که امام فرمودند در غیبت من مردم از فقیه عادل وبا تقوی تبعیت کنند
اعتبار رهبری طبق قانون اساسی وبراساس شورائی از گزینش مردم نشات میگیرد ولذا منصوب مردمند.
بنابراین منشا اعتبار اولی امام معصوم ومنشا اعتبار دومی رای ملت ایران است .
ضمنا اعتبار اولی منحصر به ایران نیست در حالیکه دومی محصور به داخل ایران است.
البته مراجع ازنظر مقررات تابع قوانین وحکم حکومتی هستند