تاریخ انتشار:1397/07/15
ازدواج متعه وفحشا
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا

طبق اصل43 قانون اساسی ایجاد امکانات لازم برای تشکیل خانواده (ازدواج)برای همه یکی از اصول بنیادین اقتصاد جمهوری اسلامی است.

اگرجمهوری اسلامی موفق نشود این امکان را فراهم کند رفع نیاز جنسی بوسیله ازدواج موقت(متعه) انجام میشود که در قانون مدنی پیش بینی شده است.

هرگاه این امکان اخیرنیز بنوعی محدود گردد ویا زیر ذره بین قرار گیرد آنگاه فحشا وارد میدان میشود.

توضیح:

نیاز جنسی همانند خوراک پوشاک مسکن یکی از نیازهای طبیعی انسان است وچه بسا مهمترین آنها

این امر دریک جامعه سالم وخودکفا بصورت ازدواج یا نکاح دائم تامین میشود که درکنار آن نسل نیز ادامه می یابد.

در بسیاری از کشورها وازجمله کشور خودمان جامعه در سلامت لازم نیست وفقرو بی کاری حاکم است  در اینگونه موارد ویا حتی کسانیکه از امکان ازدواج برخوردارند ولی تمایلی بدان ندارند دین خدا ویا قوانین کشورها اجازه نکاح موقت یا متعه یا صیغه یا محرمیت را میدهند که در هر کشوری با اسامی دیگر بکار میرود مثلا ازدواج سفید یا رابطه دوست پسر ودختر که در تمامی موارد یک رابطه صرفا جنسی وموقت است وگاهی هم به نکاح دائم می انجامد.

در برخی کشورها واز جمله خودما وبرخی مذاهب این اقدام را پذیرا نیستند وتلاش میکنند موانعی ایجاد کنند .چون نیاز جنسی  امری طبیعی است واگر راه خروج طبیعی نیابد آنگاه مسیر غیر طبیعی را در پیش میگیرد که فحشا نام دارد.

فحشا هر امری خارج از چارچوب قانون وشرع است وبعبارت دیگر انجام هر امر حرامی فحشا تلقی میگردد منتها این واژه بیشتر درمورد خلاف در امور جنسی بکار میرود. موارد آن بشرح زیر است

1-استمنا2-رابطه با حیوانات 3-لواط ومساحقه 4-زنای با محارم5-زنای به عنف6-زنای محصنه7- زنای غیر محصنه مانند مواردی چون رابطه با خواهرزن ویا رابطه با زنی که درعده قرار دارد.