تاریخ انتشار:1397/07/13
آزادی واقعی کجاست؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
آدمی حداقل دو بعددارد یکی فردی ودیگری اجتماعی
به عنوان فرد دردرون خود وبا خود زندگی میکند وبه عنوان فردی از جامعه در درون اجتماع می زید.
بنظر شما کدامیک از این دوبعد اصالت دارد؟ کدامیک مهم است ؟ودر کدامیک آزادی کامل وجوددارد؟
برای پاسخ به این سوالات میتوان از تجربه عملی کمک گرفت.
فرض کنیم در یک روز جمعه می خواهیم زندگی فردی واجتماعی خودرا مرور کنیم.
به عنوان یک فرد در انتخاب موضوعات مورد نظر کاملا آزاد هستید. چه کاری انجام دهید کی بیدار شوید چه بخورید چه تفریحی بکنید وسرانجام کی بخوابید.
حال اگر در این روز در کنار خانواده بودید ویا محتملا سر کار اداری آیا میتوانید هر کاری را بکنید؟ ویا اینکه باید درچارچوب فضای موجود اجتماعی انجام وظیفه کنید.بعبارت دیگر این شما نیستید که آن روزرا تصمیم بگیرید بلکه در چارچوب تصمیم دیگران وحداکثر یک تصمیم جمعی فعالیت کنید.
نتیجه اینکه در امور فردی شما کاملا آزاد هستید اما درامور اجتماعی آزادی شما محدود میگردد وشما بهمه خواسته های خود نمی رسید.
اینک میتوان پاسخ سوالات یادشده را دریافت
آنچه اصالت دارد زندگی فردی است وزندگی اجتماعی امری اعتباری است
آنچه مهم است زندگی فردی است ودر این امر آزادی کامل برای انسان وجوددارد .شما میتوانید در هرجائی ازجهان درمحدوده قوانین آنجا زندگی کنید اما همچنان آزادی خودرا در امور فردی حفظ کنید.
هدف اصلی دین خدا تکامل انسان در بعد فردی است تا بطور شایسته به کمال خودبرسد ولذا دراین زمینه فرد کاملا آزاد است درانتخاب راه وساختن شخصیت خود .هدف پیامبران وامامان معصوم شخصیت سازی است نه ایجاد حکومت چه اگر انسان ها ساخته شوند خود حکومت خودرا تعیین میکنند والا تحت انقیاد مستبدان قرار میگیرند. حکومتی که از چنین مردمی بوجود آید هرگزبرزور وتزویروزر متکی نمیشود چه دارای قدرتی اصیل وبرتر است بنام دانائی وآگاهی.
انسان آگاه ودانا هرگز تحت هیچ حکومت جور وستم نمیرود چرا که خود برخودش حاکم است ونیاز بحکومت ندارد وزمانی کسی را برای مدیریت برمی گزیند که هرگز بدنبال استیلا بردیگران نیست.
باید از آزادی های موجوددر فضای فردی خود کاملا بهره برد وخودرا مجهز به رویاروئی با هر حاکم ستمکار نمود