مردمسالاری عامل تحول درنظام اسلامی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اگر ازبالا به سیستم نظام اسلامی نگاه کنیم می بینیم که در راس نظام رهبری قرار دارند وهمه قوا اعم از انتخابی وانتصابی زیر نظر ایشان ودر چارچوب سیاستهای کلی نظام فعالیت دارند .دریک نگاه عامل تحول درنظام را در نهاد رهبری وسیاستهای اعلام شده ازسوی ایشان میتوان یافت .اما با توجه به ثبات نهاد رهبری ونهادهای وابسته ازجمله خبرگان رهبری وحوزه ها کمتر میتوان انتظار تحول داشت چرا که ثبات خود مانع از یک تغییر است ودرطول تاریخ مشاهده شده است که قرن ها طول میکشد تا تغییری اندک در مسائل حوزه وروحانیت پیش آید .پس عامل تغییر وتحول در نظام ما در جای دیگری باید باشد آن کجاست؟ پاسخ اینستکه این عامل در نهادهای انتخابی است .دو نهاد مقننه ومجریه منتخب مردمند که درهر چهارسال یکبار مردم در مورد آنها نظر میدهند و افکار وگرایشهای متفاوت وارد میدان میشود.اگر این افکار وگرایشها نتواند عامل تغییر وتحول شود مفهوم مردمسالاری وانتخابات منتفی است .پس باید در نهاد وسیاستهای کلان تحول ایجاد گردد. بعبارت دیگر نظام جمهوری اسلامی بوسیله مردم پایه گزاری شد که در بخش نهاد رهبری ثبات ایجاد گردد وزمانیکه نیاز به تحول وتغییر است از طریق انتخابات در دوقوه دیگر تغییرات لازم در درون نظام وسیاستهای موجود ایجاد گردد.اگرچه خبرگان رهبری نیز در یک شرایط استثنائی میتوانند با تغییر رهبر زمینه تغییر در سیاستهای کلی نظام را فراهم سازند.