تاریخ انتشار:1396/05/01
نتیجه انتخاب یقینی نیست
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

نتیجه انتخاب یقینی نیست

برای اداره جامعه وحتی امور فردی گاه مجبوریم دست به گزینش ازطریق انتخاب بزنیم مثلا انتخاب رئیس جمهوریا رهبر ویا یک متخصص برای انجام یک امر مهم . در تمامی این موارد نتیجه انتخاب قطعی ویقینی نیست یعنی نمی توان انتخاب را صددرصد درست ومطابق با واقع دانست چرا که انتخاب کنندگان خود معصوم نیستند ودر درجات آگاهی گوناگونی قرار دارند وتازه اگر انتخاب بوسیله متخصصان نیز بشود باز نتیجه همان است که دربالا آمد چرا که متخصصان هم معصوم نیستند وممکن است دچار اشتباه ویا خودخواهی شوند. بنابراین اگر چه چاره ای برای حل مشکل جز پناه بردن به شورا وانتخابات نیست اما در هرحال انتخابات همیشه نتیجه قطعی را دربرندارد .مگر آنکه همراه این انتخاب یک فرد معصوم باشد. لذا پیامبران وامامان ازسوی خداوند ویا بواسطه یک معصوم تعیین میگردد ودر نتیجه در مورد آنان تردید روا نیست . اما در غیاب امام معصوم اگر چاره ای در انتخاب راه از این طریق نیست همیشه میتوان در آن با دیده تردید نگریست واموررا رصد نمود . در قانون اساسی ما رهبری نیز از طریق نمایندگان مردم درمجلس خبرگان تعیین میشود وچون امکان تردید در انتخاب خبرگان هست در انتخاب رهبر نیز همین تردید وجوددارد و تنها راه برای جلوگیری از خطرات هشیاری مردم برای همه امور درهمه زمان هاست و تصمیم گیری در هر شرایط برای مردم آزاد است وما جز این راه دیگری را نمی یابیم.