تاریخ انتشار:1396/04/03
اشکال گوناگون خانواده ؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

در گذشته های نسبتا دور کمتر کسی بود که دارای خانواده نبود ومراد ازخانواده پدر ومادر وفرزندان. بعلت سهولت درامر ازدواج گاه مردان دارای همسران متعدد بودند وفرزندان بسیار اما در جمهوری اسلامی مسائل بین المللی دراولویت قرار گرفت ودیگر ازدواج دائم بعنوان یک آرزوی غیر ممکن شد . البته این مشکلات را جوامع مترقی درگذشته داشته اند ولی توانسته اند با پدید آوردن اشکال دیگری از ازدواج جوانان را ازگوشه انزوا بیرون آورند.

تسهیل رابطه مردان وزنان بخشی از نیازهای جامعه جوان را حل نمود این همان ازدواج موقت است که بدون دغدغه مادی براحتی میتوان خودرا به جامعه وصل نمود. در ایران ما این امر به طبقه خاصی تعلق داشت که باید جنبه عمومی پیدا کند وقبح آن بریزد .اگر بخواهیم جوانان را از انزوا بدر آوریم و یا اینکه آنانرا از گرفتارشدن به خودارضائی وهمجنسگرائی برهانیم تنها راه آزادی ارتباط پسر ودختر است منتها میتوانیم دراین امر راهنمای دلسوزی باشیم نه اینکه مانع بتراشیم.

کسانی هستند که مایل به ازدواج نیستند اما دوست دارند تنها نباشند وکاری مهم هم انجام دهند .چه امری مهمتر از اینکه فرزندی را که از نعمت والدین برخوردار نیست به فرزندی بگیرند. ازاین طریق میتوان بخشی از نیاز جامعه را برطرف نمود . اخیرا شنیدم که این امکان برای دختران مجرد نیز فراهم شده است .بسیار اقدام خوبی است. اگر در این زمینه تسهیلاتی ایجاد نکنیم جوانان ما رو بسوی همنشینی باجانورانی مانند سگ وگربه وغیره میاورند که امری مطبوع نیست.

بمرور شرایط جامعه مارا بسوی انواع دیگرخانواده سوق میدهد وگریزی ازآن نیست.

اگر ازدواج دائم آرمان اسلام ناب است وما نتوانستیم آنرا تحقق بخشیم راه را برای دیگر ارتباطات نبندیم وکاری نکنیم که بجای اسلام ناب جامعه منزوی وگوشه گیر ایجاد شود .انسان خود خالق است واگر راه را باز کنیم او خود راه های جدیدی می آفریند تا زنده بماند . از موفقیت های بیرون از کشور نهراسیم .درست است که آنان دشمن اند ولی دشمنان نیز انسانند وبرای خود راه حل بدست میاورند وما میتوانیم ازآنها بهره بریم