تاریخ انتشار:1396/01/23
ریشه  ایجاد تروریسم کجاست؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

ریشه  ایجاد تروریسم کجاست؟

در مورد داعش بارها شنیده ایم که آمریکا خود موجد آن بوده است و ممکن است این امر درست باشد چه سازمان های جاسوسی طعمه های خودرا ازمیان جوانان درمانده در کشورها برمیگزینند .اما این جوانان چرا درمانده میشوند وطعمه قرار میگیرند .با کمی بررسی میتوان دریافت که دولتها مسوول اصلی این امرند وباید آنهارا موجد حقیقی تروریسم در کشورها دانست . در امر تروریسم اسلامی همچون داعش وبقیه ریشه رادر برخوردهای رهبران کشورمان با جوانان وبرخی گروه های سیاسی باید جست . درآغاز انقلاب گروهی بنام مجاهدین خلق بودند که نه چندان باندازه امروز دارای شهرت وبدنامی بوده اند .فارغ از باورهای نادرست آنان آنچه آنان را بسوی ترور سوق داد برخورد با خواسته های آنها بود بیاد دارم که آن گروه در همه پرسی قانون اساسی رای منفی دادند که نشان داد تعداد کمی هستند اما بهنگام انتخابات ریاست جمهوری که منجر به گزینش بنی صدرشد رهبر همان گروه نیز کاندید شده بود اما برخی از چهره های تندرو با دریافت یک فتوی از امام راحل وی را از حضور در انتخابات محروم کردند . درحالیکه در انتخابات رای چندانی نمی آورد اما با حذف او زمینه را برای دشمنی ونفاق میان جوانان فراهم ساخت واین روند همچنان ادامه داشت تا برسد به ماجرای یورش منافقین به برخی از شهرها و شورش زندانیان آنها .اما دراینجا هم با برخورد شدید واعدام گروه زیادی ازآنها عملا دشمنی کینه توز در اختیار سازمان های جاسوسی قرار گرفت که تا دوسال قبل بهانه هسته ای که محصول خیانت آنان بود گریبان مارا گرفته بود و هرگز این مشکل حل نخواهد شد مگر آنکه مسیر موجودرا اصلاح کنیم . بهمین سیاق در عراق پس از سقوط صدام ودر افغانستان پس از سقوط دولت نجیب ودر سوریه ولیبی همین روش دنبال شد واینک منطقه اسیر تروریست هائی شده است که مسبب اصلی آنان در خود دولتهای منطقه وجوددارد والبته دشمن خارجی هم برای منافع خود سوار برآنان شده است.توهم ایجاد دشمن خارجی ممکن است مارا مدتی حفظ کند اما توهم دشمن داخلی بی تردید ریشه خودمانرا میزند. باید مخالف خودرا محترم بشماریم تا تبدیل به دشمن کینه توز نشود.