تاریخ انتشار:1396/01/06
شیوه های حکومت اسلامی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

شیوه های حکومت اسلامی

شاید برخی براین باور باشند که برقراری حکومت اسلامی تنها بیک شیوه وجوددارد اما تجربه نشان میدهد که چنین نیست ونبوده است.بنابراین با مرور تاریخ اسلام وحتی حکومتهای دینی پیش ازاسلام میتوان شیوه ای حکومت دینی واسلامی را مشاهده کرد.

ممکن است بهترین شیوه حکومت دینی در زمان حضور معصوم حکومت تحت نظر ایشان باشد ودرست است اما نه تنها در حضور معصوم گونه های دیگری ازحکومت دینی برقرار بود بلکه مهم درغیاب معصوم است که چگونه حکومت اسلامی برقرار شده ومیشود.بنابراین با توجه بسوابق تاریخی میتوان سه گونه یا سه شیوه حکومت دینی را مشاهده کرد اگرچه ممکن درآینده شیوه های دیگری نیز تجربه شود.

یک:حکومت اسلامی تحت مدیریت ولایت فقیه

در این شیوه قوانین کشور بوسیله فقها نظارت میشود ومدیریت جامعه بوسیله یک یا چند فقیه اداره میگردد.مانند آنچه در 4 دهه اخیر درکشور ایران ایجادشده وتا حدودی ملت ایران برای اولین بار در 14 قرن گذشته آنرا تجربه کرده است وآثارآنرا دیده است. البته میتوان این شیوه را دنباله حکومت معصوم دانست ولی چون ولی فقیه غیر معصوم است میتواند نتایج نادرستی نیز درپی داشته باشد.

دو:حکومت اسلامی  استبدادی

در این شیوه شخصی بعنوان شاه ویا سلطان وامیر بدون گزینش مردم برمردم حکومت میکند ولی قوانین تحت هدایت فقها نظارت میشود. شاید تمامی دوران های پس از خلفای راشدین تا حکومت قاجاربدینگونه گذشته است

سه: حکومت اسلامی دموکراتیک(مردمسالار)

حکومتی است که قوانین تحت نظارت فقهاست اما مدیریت جامعه در قوای قضائیه ومجریه با انتخاب مردم صورت می پذیرد .بعبارت دیگر فقها وروحانیت تنها در حیطه قوه مقننه نظارت دارند . شاید تنها موردیکه درتاریخ میتوان یافت دوران حکومت خلفای ثلاث پس از رحلت پیامبر ص باشد.این شیوه در میان پیروان اهلبیت طرفدارانی نیز دارد که در همان اول انقلاب نیز مدافع آن بوده ومخالف حضور روحانیت در مدیریت جامعه بودند وظاهرا امام راحل نیز درآغاز چنین نظری داشتند .

اینک اگر شیوه اول درجامعه ما موفق نباشد میتوان از شیوه سوم استفاده کرد چرا که بیشتر موفقیتهای دوره اسلامی در امر حکومت داری متعلق به دوران خلفای ثلاث بوده است.