وظیفه اصلی حکومت اسلامی آبادی دنیای مردم است!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

وظیفه اصلی حکومت اسلامی آبادی دنیای مردم است!

دین الهی دردو حیطه دارای مقررات است بخشی مربوط به امور فردی وعاقبت کار است وبخش دیگر مربوط به امور اجتماعی ودنیای مردم.

در بخش اخروی مردم باید به تکالیف فردی خود عمل کنند واین امر در عهده مراجع دینی است که مقررات دین رادر رسالات عملیه آورده اند . در این مورد هرحکومتی حتی کمونیستی هم که برسرکارباشد وظایف فردی برقراراست وانسان آخرت خودرا با انجام آن تکالیف بهبود می بخشد و مراجع دینی تکلیفی در حل مشکلات اقتصادی مردم ندارند چه امکانات آنان محدود است .

در بخش دنیوی وایجاد رفاه اجتماعی حکومت اسلامی وهر حکومتی متعهد است که این بخش را پیگیری کند چه هدف از تشکیل حکومت تامین امنیت ورفاه عمومی است والا مردم برای آخرت خود نیازی به دولت وهزینه کردن برای مسوولان ندارند . حکومت منتخب مردم است وخدمتگزار آنان ومتاسفانه عملا مسوولان ابتدا مشکلات خودرا حل میکنند واگر فرصتی پیش آمد بدرد مردم میرسند . حاکم دینی در نظام اسلامی برای ایجاد امنیت ورفاه مردم است وهمه پیامبران وامامان با این هدف آمده اند که اگر حکومتی تشکیل شد رفاه مردم را بهبود بخشند والا بعنوان راهنما آخرت مردم را پی میگیرند . بنابراین روحانیت حاکم در نظام باید ابتدا بدرد دنیای مردم برسند واگر نمیتوانند بروند کنار ومردم را درمسیر آخرتشان یاری کنند.