نهادهای پاسخگوهمان نهادهای مردمی است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

طبق قانون اساسی نهادهای مختلفی وجوددارد اما همه آنها پاسخگو نیستند تنها سه نهاد است که مردم میتوانند سراغشان بروند وخواسته های خودرا مطالبه کنند واگر پاسخی دریافت نکنند سر بزنگاه بحسابشان میرسند.

آن نهادها یکی مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان مردم درآن جمع اند ودیگری مجلس خبرگان رهبری که باز نمایندگان مردم درآن مجتمع اند وآخری رئیس جمهور است که دولت ومسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد.

این نهادها حواسشان جمع باشد که مردم مراقب کارشان هستند وشاهد بودیم که در انتخابات گذشته چگونه مردم چهره های شناخته شده وقدر را براحتی از این نهادها بیرون کردند وباز میکنند. مردم از سایر نهادها چندان توقعی ندارند آنها پاسخگو نیستند اما شما نمایندگان مردم حواستان جمع باشد کسی باشما عقد اخوت نبسته است. خدمتگزاران را دوست دارند وبا نا محرمان سرسازگاری ندارند مردم نمایندگان شجاع وجسور خودرا دوست دارند وازخود میدانند وخداوند هم دوستدار خدمتگزاران بندگان اوست. البته در مورد شوراهای شهرواستان هم در هر شهری چنین است.