تاریخ انتشار:1395/09/05
فتنه آمریکا بکجارسید؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

انتخابات آمریکا با جنجال بسیار وبا تبلیغات کلان علیه یک کاندید لندهورتمام شد ودرناباوری همگان همان لندهور ازدرون کارت های الکترای بعنوان رئیس جمهور انتخاب شد. پس از اینکه مخالفان وی ازمنگی درآمدند آغاز به اعتراض کردند وبدنبال رای خود بودند ایالت به ایالت اعتراضات انجام شد وسرانجام فروکش کرد وهمان لندهور پذیرفته شد.بی آنکه معترضی زندانی شود ویا کشته وبعنوان فتنه گر معرفی گردد. این بود نتیجه کار درکشور یانکی ها ودشمن سرسخت کشورما.

اما درکشورما درسال 88 مشابه همین انتخابات برگزار شد ودرمیان بهت همگان همانند منتخب آمریکائی ازصندوق ها بیرون آمد ومردم بهت زده دست به اعتراض زدند اما نتیجه چیز دیگری شد معترضان فتنه گر شدند وبرخی محصور وبرخی زندانی وبرخی نیز ازبیم خطر فرار کردند وسرانجام به کهریزک کشید وتا کنون هم ادامه دارد .این هم نتیجه کار درکشور پیرو اهلبیت.

در آمریکا رئیس جمهور منتخب ومورد اعتراض دربرابر مردم ظاهرشد وازانان خواست برای پیشبرد کشورشان با هم متحد شوند ودست دوستی بسوی مخالفان دراز کرد اما در کشورما روز پس از پیروزی در جمع هواداران خود مخالفان را به برخی جانوران تشبیه نمود وخوب این هم تفاوت میان کشوریانکی ها وپیرو اهلبیت است.بگذریم ما تنها بدنبال تبری هستیم وتولی را قورت داده ایم درتاریخ بدنبال دشمنان میگردیم ودوستان را ازیاد برده این درواقع قدرت جای دوست را گرفته است (الملک عقیم)وتا چنین است بخود مشغولیم وبرریشه میزنیم.