تاریخ انتشار:0000/00/00
راه فرار ازبرجام2و3 وجودندارد!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

زمانیکه رئیس جمهور درپیام خود از برجام 2و3 سخن گفت برخی این موارد را به تمسخر گرفتند وهدف اصلی بی ارزش یا کم ارزش جلوه دادن برجام1 بود که از این طریق از سایر برجام ها فرار کنند.برجام 2 رئیس جمهور برنامه ای جامع برای حل وفصل اختلافات داخلی بود وتعجب اینجاست که مخالفان داخلی چرا از مذاکره با هم وطنان خود برای حل اختلافات سرباز میزنند!در حالیکه برای حل اختلافات با اجانب سالها وقت صرف کردند .اینک معلوم میشود که اساسا در مورد حل اختلافات ظاهر سازی بوده وهدف کسب زمان بوده است ولذا طبیعی است که از حل وفصل اختلافات داخلی نیز حمایت نکنند وبرای اینکه این امر برهمگان آشکار نگردد به برجام 1 حمله کردند تا بقیه برجامها فراموش شود .اما سخت دراشتباه اند چرا که در برجام 1 آنچه صددرصد فیصله یافت کلیه تحریم های سازمان ملل اتحادیه اروپا وآژانس اتمی بود که کاملا مرتفع گردید واختلافات موجود با کشور آمریکاست که ربطی به برجام ندارد.وچرا آنان چنین میکنند؟چون اولا دشمنی ما باآنان مثل روز روشن است ثانیا آنان شاهد اختلافات درونی کشور هستند ولذا مگر بیمارند که به ما امتیاز بدهند ؟ برجام 2 که درپیشنهاد رئیس جمهور آمد برای فیصله دادن به اختلافات درونی بود تا دشمن ازاین زاویه نفوذ نکند وبا رویت قدرت اتحاد ما تن به پذیرش بدهد .برجام 3 مربوط به فیصله اختلافات منطقه ای که بدنبال آن فیصله اختلافات درجهان اسلام است می باشد. برای فرار از این برجام ها راه درست یورش بردن به موفقیت برجام 1 نیست بلکه با مشاهده نتیجه آراء مردم درانتخابات و پذیرش خواسته مردم واحترام به پیشنهادهای رئیس جمهور منتخب مردم است.