چگونه میتوانیم با دشمنان خود کناربیائیم؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

ابتدا ببینیم که دشمنان ما چه کسانی هستند؟بجز دشمن درونی که همان هواهای درون ماست دربیرون دشمنان ما یا با ماهمکیش اند ویا غیر هم کیش اولی مانند مسلمانان وسایر متدینان به ادیان ودیگری مانند کافران وملحدان به تعبیر امروزی کمونیستها.

در مورد اخیر جمهوری اسلامی رفتار خوبی با کشورهای کمونیست داشته است چه در گذشته باشوروی وچه امروز با چین کوبا وکره شمالی وسفر اخیر رئیس جمهور چین نیز خود دلیل آشکاری بر وجود روابط تنگاتنگ با یک کشور کمونیستی است.

اما دشمنان هم کیش ما که به خدای واحد معتقدند سه دسته اند بابیها وبهائیان درداخل کشور وصهیونیستها درمنطقه ووهابیون در همسایگی ما که در مورد صهیونیستها سیاست رسمی نظام است ودرمورد وهابیون وبهائیان بطور غیر رسمی علیه آنان فعالیت میشود که درداخل آنان را مثلث استعماری مینامند. اینکه این سه عقیده ریشه استعماری دارد یک امر است واینکه آنها بیش از یک صد سال است که درقید حیاتند مطلبی دیگر است که نمیتوان آنهارا ندیده گرفت. آری استعمارگران برای اهداف خود هر کاری که ازدستشان برآید میکنند وازما اجازه نمیگیرند اما ما نیز خود میتوانیم با دست نشاندگان آنها بگونه ای عمل کنیم که آنها به اهدافشان نرسند .درگیریها وجنگهای سالهای متمادی گذشته تنها انرژی مردم منطقه را برباد داده است واین خود یکی ازاهداف مهم استعمارگران بوده است. برای کنار آمدن با چنین دشمنان عقیدتی از روش پیامبر یاری بگیریم.

پیامبر اسلام وقتی درمدینه حکومت خودرا برپا کردند بخشی از یهودیان ومسیحیان بایشان گرویدند ومسلمان شدند .پیامبر با بقیه معاهده صلح بستند تا در مدینه درکنار هم زندگی کنند .ودر فتح مکه که همه چیز بخوبی پیش رفت ومسلمان شدند پیامبر مکه را نیز برای اداره بهمان ابوسفیان پدر معاویه سپردند چون مردم طالب او بودند وبدینسان مکه را ترک کردند تا آنجا مامن مسلمانان درایام حج باشد. وچنین شد. اینک اگر پیامبر اسلام با یهودیان ومسیحیان ومنافقان بظاهر مسلمان قرارداد صلح می بندند چرا ما ایرانیان چنین نکنیم؟ میدانیم که اندیشه دشمنان ما باطل است مانند کمونیستها اما میتوانیم با آنان معاهده صلح ویا ترک مخاصمه ببندیم . با اندک ایرانیان بهائی به آنان فرصت دهیم تا درمنطقه ای درامنیت کامل زندگی کنند ویا به حکومت وهابی بگوئیم که ما درکارشما دخالتی نمیکنیم شماهم چنین کنید تا مراسم حج همیشه برقرار باشد ویا به حاکمان صهیونیست بگوئیم که ما اگر چه ازنظر اندیشه با هم مشکل داریم اما حاضریم در کنار یکدیگر درصلح زندگی کنیم . آیا به امتحانش نمی ارزد؟ چرا که ما ازهمان آغاز انقلاب اسلامی کمر برنابودی دشمنان خود بسته بودیم .دیگر چه انتظاری از این واکنش ما میتوان داشت؟ بیائیم با این روش پیامبر اهداف استعمارگران را کور کنیم .