453-دوبازمانده ازرسول خدا چه بوده اند؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اخیرا دررسانه هادیدم که داعش حدیث ثقلین را جعل نموده وازدوبازمانده ازرسول خدا به کتاب خداوسنت پیامبرتعبیرنموده است

درحالیکه درحدیث ازآن دو بازمانده(ثقلین) به کتاب خدا وعترت ایشان اشاره شده است .اینک بنده با بررسی عقلانی ومنطقی روشن میکنم که مراد ازاین دو بازمانده ازرسول خدا چیست؟و ادعای داعش ودیگران باطلی بیش نیست.

رسول اکرم فرموده اند:

من شماراترک میکنم ودو شیئ گرانقدررا برایتان باقی میگذارم کتاب خدا وعترتم وآندو با هم هستند واز یکدیگر جدا نمیشوندتا درقیامت بنزد من برسند .

درمورد کتاب خدا همه اقوال متفق القولند چرا که خداوند حافظ قران است وهرگز برآن خدشه ای وارد نمیشود اما درمورد عترت نظرات متفاوتی وجوددارد برخی آنرا به خویشاوندان نزدیک پیامبر تعبیر نموده اند اعم ازهمسران ودختران وبقیه .برخی آنرا محدوتر نموده وبا برداشت ازروایات دیگر آنرا محصور به امام علی زهرای مرضیه وائمه هدی میدانند. وگروه سوم ازآن به سنت رسول خدا تعبیر کرده اند که همان احادیث نبوی است.بنده با استدلال منطقی اثبات میکنم که مراد چیزی غیر ازاین موارد است.

در کلام رسول خدا آمده است که دوچیز ازایشان باقی میماند .تاکی؟ تاروز قیامت وبرای چه ؟برای حفاظت ازدین خداواحادیث نبوی. خوب اگر عترت را به همه خویشان رسول خدا تعبیر کنیم .آنان برخی درزمان حیات پیامبر ازدنیا رفتند وبرخی نیز پس از اندکی دنیارا ترک کردند پس جدائی میان آنانکه رفتند وکتاب خدا بوجودآمد پس نمیتوان همه خویشان رسول خدارا مشمول این حدیث دانست .ضمن اینکه اساسا پیامبران نه برای خویشان خود میراثی میگذارند ونه منطقی است که پیامبر سفارش خویشان خویش را بنماید. اما اینکه مراد سنت رسول الله است نیز درست نیست چه سنت ایشان پس ازرحلت دستخوش تغییر وتحریف قرار گرفت وخلفا نیز همانگونه که در اهل سنت مطرح است معصوم نبوده اند پس آنان نیز قادر به حفاظت ازسنت نبوده اند و هم اینک نیز سنت رسول خدا دردنیای اسلام مورد تغییر قرار میگیرد ازجمله اقدام اخیر داعش پس منطقا سنت نیز قابل بقا نبوده ونمیتواند عترت تلقی گردد. تنها راه اینستکه همانگونه که خداوند ازکتاب خود حفاظت نموده ومی نماید میبایست کسی را پس از رحلت رسولش برگمارد تا از میراث پیامبر دفاع وحفاظت نماید ودربیان تاویل کتاب خدا مردم را یاری نمایدوآنهم کسی جز امام معصوم نیست.چه امامت بدنبال بعثت است کما اینکه درمورد پیامبران بزرگ گذشته رسولانی برای حفظ دین آنان گماشته شدند وغیر منطقی است که خداوند برای دین آخرین چنین کاری را ننماید بلکه برعکس اقدام احسن حفظ دین اسلام ازطریق تعیین امام معصوم است واین امر پس ازرحلت درشخص امام علی متجلی است وپس از ایشان امام حسن وامام حسین بترتیب تا امام مهدی ع که درقید حیاتند.

با این برداشت منطقی مراد ازعترت امامت است که الگووادامه دهنده بعثت میباشد ودرهرزمان یک نفر این مسوولیت را برعهده دارد ودرعصر ما امام مهدی است که با کتاب خدا همراه است وتا قیامت جدا نخواهندشد.

جمهوری اسلامی ایران میتواند الگوی مناسبی برای همه جهانیان درعصر غیبت عترت رسول خدا باشد مشروط برآنکه کسانیکه مسوولیتی را پذیرفته اند ازخود بگذرند وهمانند عترت رسول خدا درکنار قران باشند وازآن جدا نشوند.