452-آیاامام زمان خودرا میشناسید؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

برای پاسخ دادن به این پرسش کمی دقت کنید.الان زمان شما وما سال 1393 است از کدام امام پیروی میکنید؟ امام شما کجاست؟زنده است یا ازدنیا رفته است؟ قطعا پاسخ شما اینستکه امام من زنده است والان درغیبت بسر میبرد .این پاسخی درست است .چرا که امام شما درزمان شما زنده وشما درانتظار آمدن اوهستید. اما درمورد سایر امامان چطور ؟امامان عزیز ما هر کدام مربوط به عصر ودوره خود بودند وامام زمان مردمان عصر خودبودند ومردم ازامام زنده عصر خود پیروی میکردند.همین پرسش درباره پیامبران نیز مطرح است .پیامبر عصر ما کیست؟ پیامبری که دینش هنوز برقرار است واو حضرت محمد ص آورنده دین اسلام است ومروج دینش در این عصر امام مهدی ع است.پیامبران دیگر پیامبران مردمان عصر خود بودند ودین آنان نیز مربوط به مردمان عصر آنان بوده است. همین پرسش نیز درمورد مرجع دینی که از آن پیروی میکنید نیز مطرح است . ممکن است فردی درطول عمرش چندین مرجع دینی را پذیرفته که هریک پس از فوت دیگری جایش را گرفته است .پس مرجع دینی شما همان آخرین مرجع وزنده است. اینک مطلب را جمع میکنیم .همه ما مسلمانان تنها یک دین یک کتاب یک پیامبر یک امام ویک مرجع دینی زنده داریم وسایر ادیان وکتابها وپیامبران وامامان ومراجع دینی رااگر چه قبول داریم اما متعلق به مردمان عصر خودشان بوده اند. واگر چنین بیاندیشیم میبینیم که میان همه فرق اسلامی دیگر تفاوتی در باورهایشان مشاهده نمیشود واگر اختلافی هست مربوط به گذشته وتاریخ است که میتوانیم آنهارا در دانشگاهها ومحیطهای آکادمیک بررسی کنیم وجامعه ومردم عادی را درگیر مباحث تاریخی ننمائیم .همین!ضمنا این حدیث را بخاطر داشته باشیم

هرکس بمیرد وامام زمان خودرا نشناسد بمرگ جاهلیت مرده است.