تاریخ انتشار:0000/00/00
451-شیوه حراست ازرهبری نظام
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

 

بنام خدا

ایت الله مهدوی کنی دریکی از سخنرانیهای خود درپاسخ بدین پرسش که آیا نظارت مجلس خبرگان رهبری نسبت به رهبری استطلاعی است یا استصوابی ؟ چنین پاسخ دادند که نظارت مجلس خبرگان نه استطلاعی است ونه استصوابی بلکه نظارت بر رهبری به مفهوم حراست از ایشان است و باید رهبری را حفظ کنیم البته گاهی ممکن است حفظ به معنی تذکر باشد اما این به مفهوم از بین بردن همه حرمتها و چهارچوب ها نیست .اگر چنین نظری را درست بدانیم وبا وظایف مجلس یادشده درتعارض نباشد باید گفت که مجلس خبرگان درمحدوده نظر ریاست محترم خودنیز بوظیفه خود عمل نمیکند. درحالیکه رهبری نظام از جهات مختلف مورد تهاجم قرار میگیرند بجای ایفای نقش خود عموما سکوت میکند.اگرما همین نظر ایشان را در مورد حراست ازرهبری بپذیریم باید بگوئیم حراست چگونه انجام میشود؟

حراست ازرهبری دوگونه است یک حراست از شخص رهبر یا ولی فقیه حاضر ودوم حراست از سمت رهبری وولایت فقیه که قاعدتا هردو مورد ضروری است.

در مورد حراست ازرهبر شاغل وموجود زمانیکه تهاجمی از سوی هر شخص حقیقی ویا حقوقی چه داخلی ویا خارجی صورت میپذیرد بلافاصله مجلس باید موردرا دقیقا بررسی نموده وپس ازاطمینان ازنادرستی تهاجم واتهام آنرا ازطریق رسانه ها به ملت ایران اعلام کند وچنانچه این حرکت جرم تلقی شود بعنوان شاکی مساله را درقوه قضائیه داخل ویا خارج تعقیب نماید.تا ازاین طریق شخص رهبری را حراست کامل نماید.

اما چنانچه تهاجم عنوان شده بنوعی درست باشد .در مسیر حراست از مقام ولایت واین سمت مهم مشکل را با رهبری نظام پیگیری نماید تا تصمیم مقتضی گرفته شود.

بنابراین صرف اظهار نظر کافی نیست وباید مردم ما حداقل در مورد اول درجریان مساله قرار گیرند.

نظر رییس خبرگان درباره نظارت بر رهبری