تاریخ انتشار:0000/00/00
450-ولایت وسرپرستی وانواع آن؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

 

بنام خدا

ولایت یا قیمومت وسرپرستی تکلیفی است بردوش یک فرد نسبت به زیر مجموعه خود یعنی مدیریت امور کسانی را که برعهده دارد. ولایت امری تکلیفی است وقابل رد ازسوی دارنده آن نمیباشد والبته درقبال این تکلیف حقوقی برای ولی درنظر گرفته میشود.اگر ولی در امر سرپرستی خود تقصیر نماید قطعا مورد مواخذه قرار میگیرد.

اقسام ولایت: ولایت پدر برفرزندان-ولایت مردبرزن درازدواج-ولایت ولی فقیه برجامعه- ولایت خداوندبرهستی

یک-ولایت پدربرفرزند: نظر باینکه فرزندان ازبدوتولد نیازمند مدیریتندلذا خداوند پدررا براین مسوولیت گماشت اومکلف است تمامی نیازهای فرزندان خودررا تامین کند این مسوولیت همیشگی نیست ودرصورت بلوغ ورشد کافی فرزند مسوولیت پدر بعنوان ولی تمام میشود ودیگر اینکه اگر ولی صلاحیت خودرا ازدست بدهد دادستان برای او جایگزین تعیین میکند.

دو-ولایت مردبرزن: این ولایت میان زن وشوهر است که براساس فرمان الهی مردان مکلفند همه نیازمندیهای همسر خودرا تامین کنند وحتی زنان تکلیفی بر دادن شیر بفرزندان خود ندارند واین مسوولیت مرد است که دایه بگیرد ویا همسر خودرا راضی کند. این ولایت هم همیشگی نیست چه اگر مرد ناتوان باشد زن میتواند از طریق دادستانی اموررا خودبرعهده گیرد ویا درمواردی با توافق نقش ولایت را زن برعهده میگیرد.

سه-ولایت ولی فقیه برجامعه: جامعه نیز مانند فرزندان نیاز به مدیر دارد واین تکلیف ازسوی خداوند برعهده رهبری نظام است. بموجب قانون اساسی بخش سیاستهای کلی نظام برعهده رهبری وبقیه امور برعهده سایر نهادهاست. ولایت رهبری نیز همیشگی نیست ودر موارد خروج ازعدالت وغیبت وبیماری فرد دیگری جایگزین میگردد.

چهار-ولایت خداوند برهستی: همه آفریدگان نیازمند آفریننده خودند واین تکلیف بردوش خداوند است او روزی رسان است او راه را ازطریق پیامبران می نمایاند او امیدبخش است وآینده خوشی را به بندگان خود نوید میدهد . ولایت خداوند همیشگی است چه او خود ازلی وابدی است وازهرجهت کامل وبی نیاز است وما همیشه نیازمند او هستیم.