449-باورهای انسان ازآغاز تا انجام
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

 

بنام خدا

گرچه بررسیهای دانشمندان درباره آغاز جهان وآفرینش انسان ادامه دارد وتا کنون به نقطه قابل اتکائی نرسیده است اما تاریخ ادیان تا حدودی تصویری کامل ازسرنوشت باورهای آدمی درطول آفرینش خود تا سرانجام کار ارائه میدهد. بطور اجمال مروری براین تاریخ مینمائیم.

ازدوران اولین انسان آگاه تا زمان توفان منسوب به نوح بدلیل همان رویداد مهم چیزی نمانده است .بنابراین فرض براینستکه اولین انسان آگاه موحد بوده است چون مخلوق خداوند بوده وتحت تعالیم اووپس از توفان نوح حضرت ایشان ویاران اندکش برروی زمین یکتاپرستی را بهرجا که رفتند ترویج کردند اما سود پرستان وکسانیکه ناتوان ا زدرک خدای نادیده بودند راهی دیگررا پیش مردم قراردادند برخی منکر خداوندشده وکفر ورزیدند وبرخی دیگر خداوند نادیده را به بت تبدیل نمودند خواه بت جمادی یا گیاهی یا جانوری ونهایتا انسا نی اینگونه باورها بدلیل سادگی وقابلیت لمس آنها مورد پذیرش عده ای قرار گرفت وازطرفی کفر وبیخدائی وازطرف دیگر بت پرستی با انواع خود رواج یافت. دردوران موسی وعیسی ع شکل دیگری از باورها شکل گرفت برخی بدنبال خدایان متعدد رفتند وثنویت وتثلیث وخدایان متعدد یونانی بوجود امد . با آغاز رسالت پیامبر اسلام همه جنبه های عقیدتی جداشده از توحید اولیه زیر سوال رفت وباردیگر پرچم توحید ویکتاپرستی درجهان رونق گرفت وپیام رسول الله به سراسر جهان آنروز فرستاده شد وبخش بزرگی از دنیای آنروز زیر پرچم یکتاپرستی قرار گرفت. بعدها بدلیل بد عمل کردن روحانیون اسلامی ومسیحی در اروپا رنسانسی پدیدآمد واشکال سابق کفر شرک وبت پرستی بشکلی مدرن ومنسجم ایجادشد. ازجمله پدید آمدن کمونیسم ماتریالیسم وبتهای دیگر عصرجدید.

آنچه از تاریخ ادیان بدست میاید سرانجام کار همه باورهای انحرافی ومتعدد بازگشت به توحید ویکتاپرستی است که این امر توسط یکی از فرزندان برومند رسولان خدادر آخرالزمان با ایجاد حکومتی جهانی تحت پرچم یکتاپرستی صورت میپذیرد .

بعبارت دیگر اگر درتاریخ ادیان آغازگر باور به توحید ویکتاپرستی یک نفر بوده است درپایان عمر کره زمین یا عمر بشر موجود همه انسانها بصورت یکپارچه وواحد به آفریدگار خود میگروند.

جدول جهان بینی الهی (۱۱)

جدول ادیان فلسفی وعرفانی(۷)

سیرفلسفه عرفان ودین ازاغارتاكنون(باختصار)ومكاتب گوناگون وجداول مربوط(۶

جد ول ادیان الهی ومذاهب انها(۴)