447-عبادات واجب درگذرعمر یک مسلمان بالغ وعاقل؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه
بنام خدا

عبادات واجب درگذرعمر یک مسلمان بالغ وعاقل

یک:درتمام عمر-یک مسلمان بالغ وعاقل درصورت توانمندی درطول عمر خود باید یکباردرفاصله 8 تا11 ذ یحجه درمکه حاضر وحج تمتع خودرا بجا آورد.(حج)

دو:درهرسال- یک مسلمان بالغ وعاقل ودارای شرایط لازم باید درهرسال:

1-درماه رمضان روزه بگیرد(روزه)

2-خمس مال خودرابپردازد(خمس)

3-زکات متعلق بمال خودراتسویه کند.(زکات)

سه:درهرروز:یک مسلمان بالغ وعاقل باید هرروز سه وعده صبح ظهر وشب جمعا 17رکعت نماز یومیه خودرا انجام دهد.(نماز)

چهار:درهرلحظه:یک مسلمان درهرزمانی ازعمر خود مکلف است

1-کارنیک انجام دهد ودیگران رانیز باین امر تشویق نماید(امر بمعروف وتولی وجهاد)

2-ازکارزشت بپرهیزد ودیگران راازاین امربازدارد(نهی ازمنکر وتبری وجهاد)