445-چگونگی پذیرش ولایت امام مهدی ازسوی مردم جهان(امام زمان محور مشترک)
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

 

در همه ادیان الهی وعرفانی وفلسفی بنوعی ظهور یک مصلح جهانی مطرح است . بعبارت دیگر آرمان بشری حکایت از امید وآرزوی جهانی بهتر است تا اینکه نومیدی درکار باشد ونابودی جهان .بنابراین وجه مشترک همه مردم آینده بهتر برای دنیای آنهاست .البته در دین اسلام همه مذاهب به امام زمان باوردارند وشیعیان امامیه شخصیت اورا هم مشخص کرده اند که زنده اند ودر انتظار شرایط ظهور اما مردمی که اورا نمیشناسند چگونه باو روی خواهند آورد؟ برای اینکه مطلب در ذهنها جای گیرد مثالی عینی بزنم زمانی ملت ایران از ستم طاغوت کشورشان به تنگ آمدند ودیگر امیدی به توانائیهای خود در مقابله با ستمکار نداشتند اما درخلوت خود با خدا راز ونیاز نموده وخواستار رهائی از این ستمگریها شدند اما ندائی از فرانسه از سوی امام راحل برخاست که به پادشاه ستمگر نهیب میزد مردم عموما امام راحل را نمیشناختند وایشان درمیان هواداران خود آشنا بودند ولی مردم خسته از ستم وظلم بدنبال رهائی وآزادی بودند احساس کردند که خدایشان دعاهای انهارا اجابت کرده ولذا یک صدا با ندای امام همراه شدند اینک دیگر امام همه مردم ستمدیده را همراه خود داشت ولذا پا بمیدان نهاد وستمگر فراری شد وانقلاب اسلامی پیروز گردید . مشابه همین مثال در جریان فتح مکه برای مردم مکه که ازستم جابران حاکم بستوه امده بودند پیش آمد. در ایندومثال وموارد مشابه چون همه مردم همداستان میشوند دست یاری خداوند نیز همراه میگردد وپیروزی به آسانی بدست میاید . در دوره آخر الزمان آنطور که گفته میشود ستم همچون تاریکی همه جارا فرا میگیرد واقلیتی ظالم براکثریت مردم جهان مستولی میشوند ومردم نمیتوانند کاری کنند لذا بخلوت خودرفته وبا خدای خود رازو نیاز میکنند واز او درخواست کمک مینمایند خداوند صدای بندگان خودرا شنیده واجابت میکند وزمانیکه ندائی از سوی کعبه برمیخیزد که منم مصلح جهانی ورهاننده ستمدیدگان از ستم مردم که در انتظار هستند به ندای او پاسخ مثبت میدهند بی آنکه اورا بشناسند وبا او همراه میشوند وآن حضرت با حضور همه جانبه مردم ستمدیده سکان کشتی را دردست گرفته واندک جابران را تارو مار میسازند. در نتیجه با اینکه همه جارا تاریکی وستم فرا گرفته اما چون ستم پایدار نیست با دعای همه مردم واجابت الهی آن مصلح جهانی بسادگی برستمگران چیره میگردد.

امام زمان وجه مشترک همه مسلمانان جهان است بلکه محور همه خداپرستان وستمدیدگان گیتی است.