تاریخ انتشار:0000/00/00
آسمان شب دردنیای مجازی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

همانگونه که دراسمان شب دردنیای حقیقی ستارگان میدرخشند برخی ثابتند وبعضی بدور آنان میچرخند(سیارات) در آسمان شب دنیای مجازی نیز همینگونه است درآنجانیز ستارگانی میدرخشند برخی ثابتند وبعضی درحال گردش انها که ثابتند سایت وانهائی که در چرخشند وبلاگها هستند سایتها ووبلاگها موجودات آسمان شب دردنیای مجازیند برخی از سایتها همانند منظومه اند یعنی یک سایت وبلاگدهی با وبلاگهای خود همانند یک منظومه عمل میکند وتاکنون بیش از 300 منظومه در دنیای مجازی کشورمان بوجود امده است وهمانگونه که با ازمیان رفتن یک خورشید کل منظومه نابود میشود در دنیای مجازی نیز با بسته شدن یک سرویس وبلاگدهی تمامی وبلاگهای ان از میان میرود مجموعه منظومه های موجود در دنیای مجازی در یک کشور کهکشان مجازی را تشکیل میدهد وشاید تا کنون حدود 200 کهکشان در دنیای مجازی بوجود آمده است کهکشان مجازی ایران بیش از 10 میلیون سیاره دارد

وبلاگ:سیاره

سایت وبلاگدهنده :ستاره ثابت

سایت وبلاگدهنده ومجموعه وبلاگهایش: منظومه شمسی

مجموعه سایتهای وبلاگ دهنده درکشورومجموعه وبلاگهای انها:کهکشان آن سرزمین

مجموعه کهکشانها:هستی مجازی

هروبلاگ یک ستاره

بنام خدا

در آسمان شب دنیای مجازی بیش از120 میلیون ستاره میدرخشد که همان وبلاگها هستند مجموعه این ستارگان در 200 کهکشان پراکنده اند کهکشانها هریک درفضای مجازی هرکشوری(200 کشور)از مجموعه منظومه های موجود درآن کشور است که همان سرویسهای وبلاگدهی اند هم اینک کهکشان ایرانی با حدود 300 منظومه متشکل از10 میلیون وبلاگ درکار است واز این 300 منظومه ده مورد آن فعالترینند وازمیان آن ده مورد سایت بلاگفا با داشتن حدود5میلیون وبلاگ همچون منظومه شمسی درکهکشان راه شیری دردنیای مجازی سرزمینمان سرآمدست

اما پدیده ای در دنیای مجازی شکل گرفته است که شاید مشابه ان در آسمان شب حقیقی یافت نشود واین با کاوشگران است که آنرا بیابندآن پدیده جدید در کشورمان شکل گرفته است که درپستی دیگر به آن خواهم پرداخت

پدیده ای نو دردنیای مجازی

نام خدا

درآسمان شب ما هرسیاره ومنظومه وکهکشان راه خودرا میرود وکارخودرا میکند وجز یک هماهنگی موجود درکائنات اینها با یکدیگر مرتبط نیستند اما ممکن است دانشمندان علم نجوم میان چند سیاره از چند منظومه وکهکشان خود هیات جدیدی را پدید آورند که این امر جعلی است وواقعیت ندارد مشابه همین پدیده توسط اینجانب دردنیای مجازی پدیده ای نوین ایجادشده است که عنوان آن

بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان است

ازمیان 120 میلیون وبلاگ در 200 کهکشان بیش از1000 وبلاگ متعلق به این شبکه است که 90 درصد آن درکهکشان ایران وبقیه متعلق به سایر کهکشانهاست این 90 درصد ازمیان همه منظومه های کهکشان ایرانی است یعنی درتمامی سرویسهای وبلاگدهی ایرانی دارای حداقل یک وبلاگ است وبقیه مربوط به ده کشور دیگر است وشاید بامید خدا روزی برسد که در این شبکه از همه سرویسهای وبلاگدهی جهان حداقل یک وبلاگ دران موجود باشد درزیر برخی ازوبلاگهای شبکه را که دارای شماره اند معرفی میکند

پایگاه جامع آشنائی باقران کریم علوم اسلامی واینترنت (1)

کتاب آخر (وبلاگ شماره313)

فرزند مجازی1001

بپایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است