تاریخ انتشار:0000/00/00
جداول موازنه حقوق زن وشوهر
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

جدول شمار۱

حقوق زن تکالیف مرد
حق زن بر مهریه تکلیف مرد بپرداخت مهریه
حق زن به دریافت نفقه تکلیف مرد بپرداخت نفقه
حق زن به سرپرستی مرد تکلیف مرد بسرپرستی خانواده

جدول شماره۲

حقوق مرد تکالیف زن
حق مرد به مما نعت زن از خروج از منزل تکلیف زن در کسب اجازه خروج از منزل
حق مرد به همبستری تکلیف زن به همبستری
حق مرد در داشتن فرزند تکلیف زن بپذیرش خواسته مرد

جدول شماره ۳

حقوق مرد حقوق زن
در خواست مرد از زن برای ازدواج وانجام عقد زن محق مهریه است
در قبال حق همبستری مرد وکسب اجازه خروج از منزل زن محق دریافت نفقه می‌گردد
در قبال فرزند خواهی مرد زن مستحق دریافت هزینه‌ها ی مربوط می‌گردد.
درصورت طلاق ازسوی مرد زن مستحق نیمی از درآمد مشترک پس از ازدواج می‌گردد (بشرط پیش بینی درسند عقد)