تاریخ انتشار:0000/00/00
اجتماعي
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

مسایل اجتماعی

۱-بياد ياس كبود

من حضرت زهرا را نميشناسم نميدانم چه كرده است؟ شايد تاريخ در اين خصوص تاريك است  وحقيقت پشت ابر مانده اما چيز ها يي را ميدانم وبرايتان مينويسم

1-زهرا بعنوان يك دختر: اين دختر با پدر خود كه پيامبر بود چه كرده است تاپدر اورا ام ابيها ناميده است پيامبر كه سخني نا روا بر زبان نمي اورد زهرا تنهايي پدر را درغياب همسر عزيزش خديجه چگونه پر كرده است؟

2-زهرا بعنوان يك همسر:بياد اوريم علي راكه به هنگام شستن بدن زهرا وكفن ان وپس از دفن چگونه زاري ميكرده است ان شير مرد عرب چه گوهري را از دست داده بود كه انگونه خاك بر سر ميريخت خدا ميد اندميان ايندو همسر چه روابط عاطفي بوده است؟

3-زهرا بعنوان يك  مادر: در طول 9سال زندگي مشترك 4فرزند بيادگار گذاشت دو پسر كه از انها در كتب عهدين بنيكي ياد شده است يكي همسان پيامبر وديگري افريننده عاشورا ودو دختر كه هريك در كربلا شير زني بوده اند زهرا چه كرده است كه چنين فرزنداني را تحويل جامعه داده است؟

4-زهرا بعنوان يك زن:تاريخ نشان ميدهد كه زهرا پس از ماجراي سقيفه چگونه چادر بسرنمود وبخانه خليفه اول رفت وبا مخالفان علي درافتاد وتا جايي كه امكان داشت براي احقاق حق قانوني ولي خود وهمچنين حق شخصي خودتلاش نمود كه نتيجه ا ن  ضربه به پهلوي او وسقط فرزندش وسرانجام مرگ اوشد ايا بهتر از اين ميشد كه از حق خود وولي خود دفاع كند؟

اري من  اورا تا این حدمی شناسم(۷/۳/۸۸)

۲-ازدواج جوانان وحل مشكل

دغدغه اصلي هر نامزد رياست جمهوري وياساير مسوولين مملكت حل معضل ازدواج جوانان است وانرا درگرو حل معضل بيكاري ومشكل مسكن ميدانند در حاليكه تمامي انان ميدانند كه سالهاي متماديست كه جهان غرب وسرمايه داري نتوانسته است معضل بيكاري ومسكن را حل كند وما بجاي حل ان مشكلات ازدواج راهم بان گره زده وبقول معروف موش توي لانه اش جا نميرفت جا رو بدنبش هم بست باينصورت شما هرگز موفق نخواهيد شد مشكل ازدواج را حل كنيد چه مشكل اشتغال ومسكن رانميتوانيد حل كنيد

اما راه حل اينجانب : درازدواج سه هدف عمده وجود دارد 1-رفع نياز جنسي 2-ادامه نسل3-تحصيل ارامش. جوان امروزي بدنبال رفع نياز جنسي است وادامه نسل باتوجه به افزايش جمعيت درجهان وايران وموضوع تنظيم خانواده از طرف دولت منتفي است ومقوله ارامش نيز مربوط به سنين بالاست پس مراد از ازدواج دردرجه اول رفع حوايج جنسي است حال پرسش اين است كه حل معضل جنسي جوانان چه ربطي به شغل يا مسكن انان دارد؟ پسر ودختري بدون اينكه توقعي از دولت داشته باشند ميتوانند مشكل يكديگر را حل كنند چرا درجهت رفع موانع از كار انان تلاش نميكنيد حل  اين نياز طبيعي در اديان الهي وبخصوص دراسلام پيش بيني شده است متعه يا ازدواج موقت براي چيست؟ ايا متعلق به متمولين است؟مگر تفا وتي ميان يك دانشجو ويك طلبه وجود دارد كه دومي بتواند مشكل خود را حل كند واولي درمانده بماند دنياي غرب باهمه مشكلاتش اين معضل را حل كرده است بدون كمترين هزينه تنها چند گير ساده وجود دارد كه مجمع تشخيص ميتواند انرا حل كند يكي اجازه پدر دراولين مورد ودوم مساله فرزندان ناخواسته كه با اموزش ميتوان مشكل راحل نمود.بياييم صادقانه مشكل جنسي جوانانمانرا از طريق ترويج روش يادشده حل كنيم تاجوانان عزيز ما ازاستمناء واستشهاء ولواط ووطي وهزار مرض ديگر رها شده وسيگار واعتياد بمواد مخدر را كنار گذارند.ان شاءالله

۳-اخلاق نشانه افكار

پيامبر اسلام فرموده اند هدف بعثت من تكميل مباني اخلاقي است خود ايشان از سوي خداوند بصاحب خلق عظيم معرفي شده اند اخلاق ادمي يكشبه بوجود نميايد بلكه نياز به زمان بسيار دارد اخلاق انسان از اعمال انسان نشات ميگيرد انهم با ممارست بسيار واما اعمال ادمي نيز محصول باورهاي ادميست يعني منشا تمامي اعمال ونهايه اخلاق انديشه هاي انسان است باورهاي درست ادمي را بكارهاي نيك وسرانجام بخلق نيك ميرساند وبر عكس باورهاي غلط ونادرست انسان را به اعمال بد وزشت ونهايه باخلاق بد مي انجامد در خصوص انتخاب اصلح بايستي به اخلاق ورفتار ادمها توجه نمود زيرا اخلاق ورفتار هريك مارا به سرچشمه افكار وباور هاي انان هدايت ميكند.

۴-داراييهاي مردم

دارايي انسان چيست؟ دارايي دوگونه است مادي ومعنوي دارايي مادي ادمي عبارتست ازثروت جمال قدرت بدني ودارايي معنوي انسان عبارتست ازدانش مهارتها خلاقيت هنري قدرت روحي وازادي در جامعه ما پس از جنگ بيشترين همت درجهت تنظيم مقرراتي بوده تا ادمي بتواند بر ثروت خود بيافزايد وهرچه بهتر گردش پول تسهيل گردد تا شايد مشكلات اقتصادي مردم كمتر شود اخرين اقدامي كه در اين زمينه  صورت پذيرفته حل معضل اصل 44بوده است چرا مسوولين ما به بهبود ساير داراييها توجه ندارند ويا كمتر بدان توجه ميكنند ايا معنويت كمتر از ماديت ارزش دارد؟ پاسخ صريح قران باين سوال خير است همانطور كه نسبت باصل 44 توجه جدي نموده ايم اصول ديگر قانون اساسي در مورد داراييهاي معنوي مردم نيز بايد مورد توجه قرار گيرد بايد تمامي موانع از سر راه دانشمندان هنرمندان دارندگان مهارتهاي گوناگون برداشته شود تااينگونه داراييها همانند ثروت متمولين افزايش يافته وجامعه از اين جهت نيز اشباع گردد نكته اخر اينكه اكثريت مردم ما فاقد داراييهاي ياد شده اند نه پولي دارند ونه مهارتي اينها چه كنند؟ اينها اگرچه از داراييهاي يادشده بي نصيب اند وما موظفيم حداقل امكانات را براي انان فراهم كنيم اما غافل نباشيم ازاينكه انان بندگان خداوند هستند وازاد افريده شده اند وما مسوولين با راي همين اكثريت بر مسند قدرت نشسته ايم پس اگر نميتوانيم براي انان كاري انجام دهيم باري بر دوششان نباشيم ومانع ازاديهاي انان كه تنها دارايي خدادادي انان است نشويم.

۵- نظام جوان

جمهوري اسلامي ايران در22/12/1388 سي سالش كامل ميشود طبق مقرراتي كه براي كاركنان دولت موجود است هر مستخدمي كه سي سال خدمت نموده الزاما باز نشسته ميشود واين سن براي برخي مشاغل كمي بالاتر است اينجانب  پيشنهاد ميكنم با توجه به جوان بودن كشور ما ومسله بيكاري نيروهاي تحصيل كرده وزدودن برخي از غبار ها از جامعه ونوكردن تمامي سيستم كليه كسانيكه سي سال در خدمت نظام بوده اند چه روحاني وچه غير روحاني يا خود را باز نشسته نموده ويا حكم باز نشستگي انان صادر شود البته نمايندگان مردم در مجلس خبرگان ومجلس شوراي اسلامي وشورا هاي اسلامي ورئيس جمهور چون انتخابي اند از اين قاعده مستثني ميباشند بنا براين مجلس خبرگان رهبري ورهبري ومجلس شوراي اسلامي ورئيس جمهور ورئيس قوه قضائيه زير مجموعه خودرا با توجه به پيشنهاد بالا بازسازي نمايند كسانيكه بدينصورت باز نشسته ميشوند اگر روحانيند به حوزه ها مراجعه وعلاوه بر تكميل دانش خود تا حد مرجعيت  به تعليم بپردازند واگر دانشگاهي هستند با مراجعه به دانشگاه وتكميل تخصص خود به اموزش ديگران بپردازند وبقيه نيز با توجه به فضاي باز اقتصادي بامور اقتصا دي مشغول شوند البته نظام ميتواند از انان در اتاق فكرنيز استفاده كند.درپايان متذكر ميشود ازهرگونه سمت مادام العمر درامور اجرائي وقضائي بشدت پرهيز شود

۶-امار تقريبي جمعيت درايران

جامعه ايران بادارابودن حدود 71000000 نفر داراي تركيب جمعيتي زير است

الف:اكثريت مسلمان شيعه حدود63000000نفر (89درصد)

ب:اقليت بزرگ اهل تسنن حدود7000000نفر(9درصد)

ج:اقليت ديني مسيحي حدود300000نفر

د:اقليت ديني زردشتي45000

ه:اقليت ديني كليمي25000نفر

و:اقليت ديني صابئي10000نفر

ز:بهائيان-300000نفر

ح:سايرين-5000نفر

نكته:ازبندج تاح جمعا(2درصد) وسه فقره اخير در قانون اساسي شناخته نشده اند.

۷-دشمنان انسان واجتماع؟

درعرفان عملي گفته شده است كه عامل اصلي عدم درك حقيقت وجود حجاب است وحجاب 4نوع است كه ميتوان گفت دشمنان واقعي بشر وجامعه اينانند وانهاعبارتند از:جهل-غفلت-گناه-منيت اينك درزير مواردرا مشروحا بررسي ميكنيم.

1-جهل:جهل يعني ناداني يابيخبري  فرد نادان مسووليتي ندارد چه فاقد قدرت وثروت فكري است ولذا جاهل هميشه دنباله رو است جهل مايه بدبختي فردي واجتماعي است جوامع افريقائي وبقيه را بنگريد كه زير چكمه هاي كشورهاي دانا وستمگر له شده وميشوند درجامعه اي كه فرمانروايان ان جاهل ونادانند مردم ان جامعه بيشترين ستم را ميبينندبهرحال دريك جامعه امروزي اكثريت مردم از دانش كافي برخوردارنيستندولذاعموما مقلدندتامستقل وبراهي ميروند كه ديگران پيش پاي انان ميگذارندبراي رهائي از اين دشمن غدار راهي جز كسب دانش نيست ووظيفه انبيا واوليا ومسوولان جامعه جهاد عليه اين دشمن خانگي است

2و3-غفلت وگناه :اين دو صفت يا حجاب ناظر بر كسي است كه عالم واگاه است چه هر جاهلي مرتكب غفلت وگناه ميشود ليكن مسوول نيست فرد اگاه است كه بايد هشيار باشد تادچار غفلت ياگناه نشود كوچكترين بي توجهي ميتواند ادمي يا جامعه اي را بنابودي بكشد گناه نيز چنين است ومنظور ازان تعدي ازمقررات الهي يا عرفي است ايندو صفت دانش ادمي را ميسوزاندونميتواند اورا بسرمنزل مقصود برساند

4-منيت(خودپرستي) كه ريشه دردنياپرستي دارد ومهمترين عامل بدبختي عالمان واگاهان است دانشي كه مايه ارزش ادمي  ومباهات انسان است وقتي درمسير دنيا طلبي وقدرت مداري وخودپرستي قرار ميگيرد همانند ابليس دچار منيت شده وخود وپيروان خويش را به سقوط ابدي ميكشاند اين صفت درجامعه بيشتر عيان ميگردد خطري كه يك مسوول اگاه وقدرت طلب براي كشور ومردمان ان داردبيش از يك مسوول نادان است ضرب المثلي است كه دزدي با چراغ ايد گزيده تربردكالا.

راهكار:براي دفع شر دشمن ادمي بايد كاررا ازخود اغاز كند تلاش كند اگاه شود هرچه بيشتر بهتر وبرانچه مياموزد عمل كندوازگناهان بپرهيزد تادانشش ثمردهدوچون آگاه شد عليه ستمگر مبارزه كند چه زكات اگاهي اوخدمت بديگران است ودراين راه جز بخدا نيانديشد كه اين جهان فاني است وتنها عمل ادميست كه ميماندضمنا دشمنان خارجي براي نفوذ بيك جامعه تنها ازطريق جهل وغفلت ومنيت رهبران ان جامعه سوءاستفاده ميكنند حتي حمله نظامي نيز برهمين عوامل استوار است