تاریخ انتشار:1400/08/08
کورش واهلبیت
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
چه شخصی با ارزشتر از کورش هست که ایران وایرانی بدان افتخار کند؟
پادشاهی خدمتگزار عبدی صالح حاکمی آزاده آیا مشابه آن در تواریخ دیگر کشورها هست؟
چگونه حاکمان ایران ازآن گریزانند ویا در هراسند؟
جهانیان ایران را با کورش می شناسند او شناسنامه ایران زمین وایرانیان است
زمانی که عرب جاهلی بنام دین سرزمین ایران را ویران کرد چه چیزی به ارمغان آورد که بدان دلخوش بود؟
مگر زمانی که پس از دوقرن سکوت مردم با بهره از اهلبیت بساط حکومتهای جور واستبداد دینی را برکندند و حکومتهای ایرانی برپا کردند
اینجاست که کورش با اهلبیت جوش می خورد و ایران از عرب جاهلی دور می شود و ملت ایران با عباد صالح هم جوش می شوند
حاکمان ما مدیون کورش اند واگر بی حرمتی کنند ایرانیت خودرا برباد داده اند و به عرب جاهلی باز می گردند
مبارک بادروز کورش عبد صالخ خدا وپیوند با عباد صالح خداوند
پیوندی مبارک میان همه تاریخ کشورمان