بزرگترین عیب وایراد قانون اساسی جمهوری اسلامی؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق ملت دارای نکات مثبتی است والبته این قانون ضعف ها ونقایصی هم دارد .

پرسش :آیا می دانید بزرگترین عیب واشکال قانون اساسی چبیست؟

قانون اساسی هرکشوری قطعا دارای ایراد واشکال هست وقطعا برای حل موارد راه حل پیش بینی شده است مثلا اصلاح قانون. اما خطای فاحش آنجاست که همه راه حل های اصلاح بسته شود وملتی در بند اسارت آن قانون باشد .در اینجا باید گفت بدترین اشکال قانون اساسی همین مورد است که ملت نتواند کاری کند وباید بسوزد وبسازذ.

در اصل 177 قسمت آخر مردم ایران به قانونی رای داده اند که دیگر نمیتوانند چارچوب سیستم را تغییر دهند چه دین ویا مذهب ویا ولایت فقیه وجمهوریت وموارد دیگر

آیا بدتر از این می شود؟ این عیب بزرگ در قانون اساسی مصوب سال 58 نبود اما در سال 68 آنرا به ملت ایران حقنه کردند ومردم نا آگاه رای دادند .اینست بزرگترین عیب قانون اساسی جمهوری اسلامی

آیا اصلاح طلبان با وجود چنین سیستمی چگونه میتوانند مشکلات را حل کنند؟ آیا حضور احزاب موجود در انتخابات برای اشغال سمتهای موجود نیست؟ داوری با شما