تاریخ انتشار:1400/01/22
اسلام یک مجموعه قانونی است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
برخی ازامور گنجینه های بشری است که در دل طبیعت درون زمین کوه ها وسیارات پنهان است وبشر میتواند آنهارا کشف ومورد بهره برداری قرار دهد.
در امر قانونگذاری و تقنیین نیز بشر دارای مجموعه هائی ارزشمند هست که میتواند ارآن بهره برد.
مصوبات سازمان ملل بویژه در امر حقوق بشر ویا احکام دینی که ره آورد بشر از آسمان الهی است دو مجموعه ارزشمند است که میتوان در جوامع ازآنها بهره برد.
بشر هرگز کنجینه های موجوددر جهان خودرا دور نمی ریزد ویا نابود نمی کند . نابود کنندگان از حیز انسانی خارجند که بهر دلیل کنجینه هارا نابود میکنند .میتوان ازآنها بهره برد ویا بدون بهره از کنار آنها گذشت
این حق ملتهاست که برگزینند وسرنوشت خودرا به آنها گره زنند
مصوبات جامعه جهانی محصول تجربه بشر درطول دورانهاست و احکام دین محصول پیامهای الهی درطول عمر بشر است .
میتوان ملتی خودرا دربست به یکی ازآنها پیوند زند ویا هردورا بررسی وبهترین را برگزیند .تعصب چرا؟ ضدیت چرا؟
هرگونه ضدیت با یکی موجد ضدیت دیگری علیه خود است
در دین خدا هرتغییری با اکثریت قاطع مردم امکان پذیر است تا چه رسد به تغییر در مصوبات حقوق بشر