آنچه باید همگان بدانند(مساله جنسیت و انتخاب طبیعی)
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
طبیعت بگونه ای است که هرگونه دستکاری درآن آنرا ازمسیر درست خود منحرف میکند وتنها درصورتی باید درآن دخالت کرد که قصد اصلاح داشته باشیم مثلا هرس کنیم ویا جابجائی انجام دهیم .دخالت بشر برای منافع بیشتر طبیعت را علیه ما برانگیخته است.
انسان اشرف مخلوقات مهمترین موجود طبیعت است و برای زندگی وتداوم نسل ازدواج درمیان یک نر وماده صورت می پذیرد .
هرگونه رابطه بگونه دیگر غیر طبیعی است واگر درطبیعت وجوددارد استثناست که باید برای آن فکری کرد.
برای رسیدن به طبیعت انسانی نباید دخالت درامور طبیعی آنها نمود .بیاد دارم که روزی رهبر در مسیر کوه دختر وپسری را دست دردست هم دید با آنان تماس گرفت وپرسید شما ازدواج کرده اید؟ پاسخ منفی بود آنگاه رهبری آنانرا به دفترشان هدایت تا درآنجا صیغه عقد بخوانند .
این یک دخالت آشکار درطبیعت است .به من وشما چه ربطی دارد که دختری باپسری رابطه دارند؟ نتیجه چنین دخالتهائی منجر به همجنسگرائی یا انحرافات دیگری میشود . اگر در گذشته بصورت استثنا بود اینک با این دخالتها تکثیر می یابد .
طبیعت راه خودرا دارد ودخالت درآن موجب خدشه است .بله اگر رابطه دو همجنس علنی بود باید دخالت کرد ومشکل را حل نمود والا رابطه دوهمجنس نیز در چارچوب رابطه خصوصی وشخصی ربطی به کسی ندارد میان خدا وبندگان خداست .
اگر قصد داریم جامعه را به طبیعت خود برگردانیم
1- هرگز در امور شخصی دیگران دخالت نکنیم
2-رابطه طبیعی را در جامعه گسترش دهیم .گاه میگویند مسلمانان دنبال تعدد زوجات ویا شهوت رانی هستند خوب اگر این کاررا نکنند چه کنند؟ بسوی انحراف بروند؟
با اعمال این دو امر قطعا با انحرافات برخورد نمی کنیم و گروه های کاذب اینگونه تبلیغات درغرب نمیتواند جامعه مارا متزلزل کند.
موارد دیگری از دخالتها هست مانند دخالت در امر فرزند آوری یا ممانعت از فروش وسائل جلوگیری ویا اجبار حجاب در سطح عمومی که باید برچیده شود.