مابه ازاء ترور سردارسلیمانی وهمراهانش
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
چه چیز میتواند خون ریخته شهید را جبران کند ؟
وقتی که خداوند خریدار جان شهید است وجبران آنرا با بهشتش می کند ما درقبال ترور شهیدانمان از اجنبی چه چیزرا مطالبه کنیم تا جبران شود؟
آقای رئیس جمهور آمریکا برای خروج خود از عراق مطالبه تریلیون دلار کرده است .آنها برای همین دلارها در سرزمین ما رخنه کرده وجا خوش کرده ودل بدان خوش دارند.
تنها چیزی که میتواند جبران خطای فاحش رئیس جمهور ایالات متحده را بنماید اخراج آنان از منطقه است .
نه ترور نه نابودی چیزی تنها باید آمریکارا از منطقه بیرون کرد .آن هم با بهره از نیروی مردم وبا مجوزهای قانونی وبین المللی
مقابله نظامی با متجاوز تا بن دندان مسلح خردمندانه نیست .
باید به مردم خود تکیه کرد وحقوق آنان را رعایت نمود تا همگان درمسیر قانون پشتیبان این حرکت باشند
باید از ابزارهای قانونی بمصاف آنان رفت ونشان داد که هیچ سلاحی برنده تر از سلاح مظلوم وقانونمداری نیست.