تاریخ انتشار:1397/07/26
هستی وموضوعات آن
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
آنچه درذهن ما می گنجد ویا بعبارتی آنچه در هستی هست ازدو قسم تشکیل می شود
1-امور نظری:
هر امری که واقعیت داشته یا دارد ویا خواهد داشت . بعبارت دیگر هر چیزی که با فعل لازم بودن همراه است(هستن-باشیدن) .مثال دایناسورها بودند کشور ایران هست ورستاخیز خواهد بود.
برای اثبات همه امور نظری باید ازعقل یاری جست .
امور نظری در تمامی رشته های علمی وجوددارند.
2-امور عملی:
هر امری که مرتبط با گفتار کردار ورفتار است که همراه با حرکت وزمان است . این امور بجز فعل بودن همه افعال دیگررا شامل می شود.مثال
چگونه عبادت میکردند؟ چگونه ازدواج می کنند؟ چگونه منقرض می شوند؟
عبادت کردن ازدواج کردن ومنقرض شدن هرسه امر عملی است که با حرکت وزمان همراه است.
در این امور آدمی یا باید متخصص باشد ویا پیرو یک متخصص مثلا در امر پزشکی ویا امور عملی هردینی یا باید متخصص باشیم ویا پیرو یک پزشک ویا مرجع دینی