تاریخ انتشار:1397/07/22
ازمبدا به مقصد یا برعکس
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
ازبدو تولد والدین کارهای ساده خوب را به فرزند می آموزند وکم کم اینکه مساله خدارا که خوبی ها ازاوست در وجودما تزریق میشود وعاقبت کاررا درقیامت بما القا میکنندوما زمانی که جوان می شویم یک مسلمان بار می آئیم اهل عبادت ومسجد وانجام کارهای خیر شرکت درعزاداری ها وغیره
اما وقتی وارد دانشگاه شدیم با اولین تلنگر در میمانیم .فردی سوال میکند آیا خدا میتواند سنگی بیافریند که نتواند بلند کند؟ هاج وواج میشویم وقادر نیستیم از باورهای خود دفاع کنیم. اینک سنین استحکام بارورهاست وسرند داده های درست ازنادرست .تنها ابزار آدمی عقل است وخرد چه باید کرد؟
سه راه وجوددارد ازمبدا آغاز کنیم؟ ازمقصد آغاز کنیم ؟ یا از میانه راه؟
اگر از میانه راه آغاز کنیم دچار سرگردانی می شویم چون مدام باید بجلو وعقب سر نگاه کنیم وانرژی ها تلف میشوند. مثلا بخواهیم با قرآن آشنا شویم یا با پیامبران نتیجه ای عائد نمیگردد چرا که زیر بنا هنوز روشن نیست
اگر از مقصد بسوی مبدا حرکت کنیم مطلقا قدرت ادامه راه را نداریم آیا میتوان شیپوررا ازدهانه گشادش نواخت .
تنها راه درست آغاز از مبدا است اگر چه کاری دشوار وذهنی است ولی چاره ای جز این نیست وبرای کشف حقیقت ارزش همه چیزرا دارد.
آغاز خودما هستیم یعنی بخودمان فرو رویم وخودرا بیابیم وباور کنیم اگر چند روزی دراین باره اندیشه کنیم ارزشمنداست .البته منظور بنده بررسی اعضا وجوارح نیست بلکه خود وشخصیت درونی است همان که بعدا پایگاه محکم باورهای ما خواهد بود. خود شناسی خدا شناسی است
زمانیکه بباور خود رسیدیم دیگر هرآنچه دراطراف می بینیم چیزی جز همسطح خود نمی بینیم از کوچکترین سلول تا بزرگترین سیاره همه وهمه همچون خود من ویا پائینتر ازخود من ماده هستند ونه چیزی دیگر آیا چیزی فراتر از ماده هست؟ اگر نیست پس من از کجا آمده ام؟ دیگری که هم سطح من است او نمیتواند زاینده من باشد .مکاشفه را با عقل خود دنبال کنید تا به مبدا هستی برسید
از این به بعد راه هموار است ونگران مسیر تا مقصد نباشید سختی راه را طی کرده اید وان شاء الله بقیه راه را تا مقصد می پیمائید .شاید مرا درمسیر ببینید همراه شما هستم وبا هم گفتگو می کنیم پیروز باشید