تاریخ انتشار:1397/07/08
فلسفه آری یا نه؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
مقدمتا عرض کنم که دعوای طرفداران فلسفه ومخالفان آن مانند دعوای شیعه وسنی امری متعلق به گذشته است ودیگر این گونه امور حل شده است.چه
1-زمانی علوم محدود بود ومثل امروز دارای شعب گوناگون نبود وفلسفه مادر علوم بودهرکس آغاز یادگیری را با فلسفه شروع میکرد.اما امروزه دیگر چنین نیست وفلسفه قدیم بساطش جمع شد. دانشهای گوناگون ازآن جدا شدند ازجمله معرفت شناسی منطق وخدا شناسی غیره وتنها یک موضوع باقی ماند آن هم هستی واین تنها موضوعی است که درهیچ رشته دیگری مطالعه نمیشود ولذا فلسفه قدیم محدود به دانش هستی شناسی شد که درآن هستی وانواع آن مورد مطالعه قرار میگیرد
2-در کنار همه علوم از جمله هستی شناسی که با عقل سروکار دارد دو روش کسب علم نیز وجوددارد یکی عرفان است که امری شخصی است ودیگری وحی است که ترکیبی از عرفان وعقل است ولذا این دوامررا نباید در ردیف علوم عقلی قرار داد
بنظر بنده بدون عرفان ووحی انسان میتواند همه بنیادهای عقیدتی ودانشهای دیگررا دریافت والبته آن دو یاور انسانند ممنون