تاریخ انتشار:1397/07/03
چگونه زندگی کنیم؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
درمیان 6/7ملیارد جمعیت کره زمین چه امر مشترکی درمیان آنها وجوددارد؟
چه میزان اختلاف میان آنها وجوددارد؟
چگونه میتوان درکنارهم با مدارا زیست؟
الف: بنده وجه مشترکی ازنظر انسانی میان همه انسانهای کره زمین نیافتم جز اینکه این موجود دوپا همگی میخورند نفس میکشند رشدمیکنند میزایند می خوابندوسرانجام می میرند. تمام اختلافات پس ازآمدن عقل آغاز میگردد.
ب:ابتدا شکاکانند که بوجودخود شک دارند وسپس خداناباورانند با انواع آنها وآنگاه خداباورانند با اقسام خدایان وسپس یکتاپرستانند با ادیان گوناگون وهردینی با مذاهب گوناگون وهرمذهبی با فرقه های گوناگون و...تا جائیکه شاید بتوان گفت 1000اختلاف درمیان جمعیت کره خاکی موجود است.
ج:آنچه بنده یافته ام اینستکه باید میان موارد اشتراک واختلاف جدائی انداخت وبرای هریک راهی جداگانه قرارداد بدینگونه
1-همه موارد اختلاف را امور فردی تلقی نمود وهرکس مختار است هر اندیشه ودین ومذهب مورد انتخاب خودراآزادانه داشته باشد.
2-دولتی برخواسته از آراء حقیقی مردم در هرجامعه امور مشترک مردم را مدیریت کنند یعنی همان موارد مشترکی که دربالا اشاره شد.
3-در دانشگاه ها در میان اساتید سمینارهائی در جهت نزدیکتر شدن اشتراکات وکمتر شدن اختلافات همیشه برگزار شود تا بتوان موارد اختلاف را کمتر وبرموارد اشتراک افزود.
در پایان براساس آرمان مشترکی که درهمه ادیان وآئینها ومرامها وجوددارد روزی بشر موفق خواهدشد تا بدون وجود اختلافات دینی مذهبی وآرمانی یک حکومت واحد عادلانه درکره خاکی برقرار کند .