تاریخ انتشار:0000/00/00
ابعاد وجودی انسان
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
آدمی یک بعد مادی دارد که همان پیکر مادی وجسم اوست وپیکر دیگری که روح اوست .ملا صدرا فرموده اند که روح در جسم بوجود میاید وسپس باقی میماند. برای درک این مطلب بد نیست به دانش روز نگاهی بکنیم
در دانش امروزی حرکت موجوددرجهان را گردشی میدانند یعنی از نقطه ای آغاز وسرانجام بدان برمیگردد ومدام این امر تکرار میشود . در فرگشت سخن از انقراض هرموجودی میشود .یعنی هرموجودزنده پس ازطی مراحل به پایان خط میرسد .
آنچه دربالا باختصار گفته شد با پیکر مادی انسان مرتبط است یعنی این قالب موجود که از خاک برخاسته دوباره بخاک برمیگردد .بعبارت دیگر همه ازخاکیم وبخاک برمیگردیم که این حرکتی گردشی است .اما در مورد روح نیز چنین است .بدینصورت که روح از خداست وسرانجام نیز به او باز میگردد (انا لله وانا الیه راجعون) بعبارتی این حرکت نیز دورانی است چرا که از نقطه بی نهایت آغاز وسرانجام در بی نهایت بدان می پیوندد. بنابراین در اساس همان گردش دورانی منتها این بار بسوی کمال تا بی نهایت میرود.
در مورد مساله روح وجدائی آن ازپیکر میتوانیم با مقایسه یک رایانه وانسان که خود یک رایانه کامل است بدان دست یابیم. پشت رایانه کاربری قرار میگیرد وآنکه درپشت رایانه پیکره ما قرار دارد همان روح است که نقش کاربر را ایفا میکند