ناخداباوری (خداناباوری)امری موهوم است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا
دوستان بالاچه ای بنام ناخداباوری(خداناباوری) ایجاد کرده اند .بنده هرچه درآن جستجو کردم تا ببینم دلیلشان چیست؟
چیزی که یافت می نشود همان دلیل است وبرای اثبات ادعای خود مدام به اشکالات موجود درادیان سرمیزنند در حالیکه مساله خدا باوری یا عکس آن امری بنیادی وپیش از ادیان باید بررسی شود.
بنابراین بعلت فقدان دلیل برباور به ناخداباوری فعلا اعلام میکنم که این اندیشه وباور امری موهوم وخیالی است ومردمانیکه بهر دلیل بدان دست یازیده اند راه را پیدا نکرده ویا بوسیله ایادی ناخداباور گمراه شده اند . بروند برای اثبات باور موهوم خود دلیل بیاورند