تاریخ انتشار:1397/05/25
چگونه به خدا برسیم؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به نام خدا

برای رسیدن بخدا راه های بسیاری است ومن تنها یک راه را برای همگان می نویسم .برای همه که دارای خرد هستند چه باندازه یک مور یا اقیانوس

میدانیم که حسی دروجودمان هست که بدنبال علتهاست .مثلا تا صدائی از بیرون می شنویم پنجره را باز می کنیم تا علت را بیابیم.اگر فرزندمان دریک درس نمره کمی میگیرد میگردیم تا علت آن نقصان را پیدا کنیم. اساسا همین حس ویا نیروی درونی هست که دراین عمر کوتاه بشر دنیائی از کشفیات را بارمغان آورده است . مثلا همین پیگیری دانشمندان درمورد علت پیدائی انسان که منجر به کشف درخت حیات شده است .پس آدمی بدنبال علتهاست.اگر چه جانوران نیز از این حس تا حدودی برخوردارند.

فعلا بشر تا مهبانگ به عقب برگشته است ودیگر هیچ آیا چه عاملی موجب مهبانگ شد؟ چه علتی ماده اصلی جهان را ایجادکرد؟ قبل از مهبانگ چه بوده است ؟آیا میتواند بدون علت این گیتی بیاغازد؟ اگر جواب منفی بود که درهمه امور پیگیر علتها نبودیم.پس آدمی باید علت العلل را بیابد وخردمند کسی است که بدان دست یابدو باور کند

البته کسانی هم هستند که هنوز بدان دست نیافته اند ایرادی ندارد زمان برای یافتن آن علت العلل وجوددارد وانتخاب برای آدمی نیز وجوددارد. بهمین خاطر مردم جهان دودسته اند دسته بسیاری که بدان پی برده اند ودسته دیگری که هنوز در انتظار کشف آنند .

اما آنانکه هنوز نیافته اند اما بی دلیل رد میکنند اینان ازخردمندان نیستند ودشمنان دانش وخردند

قرآن کریم درسوره حمد این سه دسته را نامگذاری کرده است خردمندان گمراهان وبی خردان