تاریخ انتشار:1396/11/15
خطری که گوشزد شده بود؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا
درتاریخ ثبت است که در همان اوائل انقلاب امام راحل درمورد افکار متحجرانه انجمن حجتیه هشدار داده بودندو نظام را از ورود اینگونه عناصر به سیستم برحذر داشتند. گروه یادشده بمنظور فرار از نابودی اقدامات خودرا متوقف کرد اما پس از رحلت امام وارد معرکه شد وعناصر خودرا دردرون حاکمیت جای داد. بمرور اندیشه خودرا وارد رگهای این مدیریت نمود وآنچه را که میخواست جامه عمل پوشانید وامروز شاهد ازهم گسیختگی مدیریت کشور شده ایم .کاش به هشدارهای امام راحل گوش فرا میدادیم تا خطر را بیخ گوش خود نمی دیدیم.اینک باید ببینیم که خواب بعدی این عناصر خطرناک چه هست؟
شاید تنها راه در مدیریت کشور اقدام بموقع رهبری معظم است تا عناصر یادشده از نظام بیرون روند وکشور درمسیر درست خود قرار گیرد