تاریخ انتشار:1396/10/26
چه چیزی تغییر کرده است؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا
اعتراضات مردمی علیه مشکلات اقتصادی اجتماعی وسیاسی مدتی است آرام گرفت اما درقبال آن چه کرده ایم؟ آیا با کاهش برخی قیمتها وتعدیل دربرخی امور اقتصادی ویا رفع محدودیت رسانه ای مشکلات ریشه ای حل میشود؟ آیا دولت قادر هست خواسته های معترضان را جامه عمل بپوشد ؟بنظر بنده اینگونه نیست ودولت قادر نیست مشکلات را ریشه ای حل کند باید دراندیشه تغییراتی در اساس کار باشیم قانون اساسی چارچوب اموررا مشخص کرده است .آزادی های سیاسی واقتصادی کی بوجود میاید؟ زندانیان سیاسی ورسانه ای کی آزاد میشوند؟ انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی ممکن خواهدشد؟ نظام خانه تکانی خواهد نمود؟ آنانکه مدتهاست دوران کاری را سپری کرده اند بازنشسته می شوند و میدان را بدست جوانان می سپرند؟ تغییرات دربرخی قوانین نظیر خدمت نظام وظیفه یا رفع معافیتهای بی مورد در امور اقتصادی کی صورت می پذیرد؟ و...
زمان رافع مشکلات نخواهد بود از هم اکنون باید مردم تغییرات را ببینند تا باور کنند که کشور برمدار قانون است نه قدرت.
زمان را مسوولان دریابند که همچون ابر درگذر است و بعدا پشیمانی سودی نخواهد داد.