تاریخ انتشار:1396/10/23
واکاوی مجالس ودول هشتگانه
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اززمان انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای برهبری جمهوری اسلامی تا کنون هشت دولت وهشت مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است وهریک ازاین دولتها نتوانسته اند آنگونه که مدنظر رهبری بوده عمل کنند ونتیجه کار همین است که شاهد اعتراضات مردمی علیه مشکلات اقتصادی اجتماعی وسیاسی وفرهنگی هستیم. بنظر شما چرا چنین شده است؟

میدانیم که همه نهادهای نظام منتخب مستقیم یا غیر مستقیم مردمند وآنچه ملاط میان این نهادهاست ریشه مردمی است پس چرا میان آنچه توسط رهبری بعنوان سیاست کلی وخط مشی تنظیم میگردد وآنچه عمل میشود تعارض وجوددارد؟ یا اشکال در سیاستهای رهبری است ویا در دولتها ومجالس منتخب مردم؟ بنده تنها درمورد بخش دوم نظر میدهم .

ببینید فرق است میان نماینده واقعی مردم ونماینده سایه ای وبدلی ازدومی هرچه پیش آید بدلی است نه واقعی .دولتها ونمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی نمایندگان واقعی مردم نیستند چرا که نهادی بنام شورای نگهبان آنها را براساس تفسیر خود دست چین نموده وبملت معرفی میکند یعنی مردم مکلفند دست پخت آن شورا را بسنجند .بنابراین اینان که انتخاب میشوند نمایندگان سایه ای هستند نه واقعی ودر نتیجه با سیاستهای کلی نظام همان میکنند که کرده اند. نه جسارت تغییررا دارند ونه به مردم پاسخگو هستند ونتیجه همین است که می بینیم .یکبار بیازمائید ونمایندگان واقعی مردم را در قوای مجریه ومقننه برگزینید آنگاه مشاهده خواهید نمود که اقتصاد مقاومتی چگونه پیاده میشود؟ وبقیه امور