سیگنال ایجاد اعتماد درناراضیان
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اعتراضات مردمی در بخش داخلی مورد پذیرش مسوولان قرار گرفت و آشکار شد که مشکلات اقتصادی گریبان ملت را گرفته است . اینک که این پذیرش حاصل شد چه اقدامی میتواند اعتماد عمومی را جلب کند چرا که تصمیمات اقتصادی زمانبر است واعطای کمک مالی تقریبا غیر ممکن .

بنظر بنده مهمترین سیگنال برای ناراضیان حکومت رفع محدودیت ها وممنوعیت هاست . چیزی که هزینه ای برای حکومت دربرندارد مانند برطرف کردن پارازیت ها رفع فیلترها ورفع حصر ویا محدودیتهای دیگر .این امور بشدت اعصاب مردم را بهم ریخته است و امکان دریافت خبررا مسدود کرده است که میتواند رسانه های بیگانه را دوباره وارد میدان کند . پیشنهاد بنده رفع اینگونه محدودیتهاست که مردم مستقیما درجریان امور دردنیا قرار گیرند وبنظر بنده تنها انگشتان خودرا ازروی دکمه ها بردارند همین.