یادداشتی برای منع اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

کسی درمورد اعدام در قانون خدا تردیدی ندارد چه بعنوان حق الناس یا حق الله وحق الحاکم اما آیا همه کلام خدا در همین حکم صریح منحصر است؟ یا اینکه راه حلی برای این امر پیش بینی نموده است؟ اسلام عزیز مهمترین راه حل برای گریز از احکام اولیه که مکروه انسان است قرار داده است وآن حکم ثانوی است وبعبارت دیگر همان تشخیص مصلحت است که توسط نمایندگان مردم با اصرار برآن به مجمع تشخیص مصلحت میرود و حکم اولیه ازجمله اعدام تغییر پیدا میکند.

اما چرا در برابر این مکروهات بشری اقدامی سریع ازسوی دستگاه قضائی کشور صورت نمی پذیرد؟ در قانون اساسی موجود تنظیم لوایح قضائی برعهده رئیس قوه قرار دارد که درگذشته چنین نبود.حال تصور کنید اگر قوه برمدار افکار دیرین بگردد هرگز موفق به تغییر احکام قضائی نمیشویم ونظر قوه نظر مردم نیست بلکه نظر منصوب رهبری است. بنابراین شاهد هستیم که در مورد تعریف جرم سیاسی ویا وجود هیات منصفه وهمچنین درمورد قانون مجازات اسلامی مدتها این لوایح در آن قوه سرگردان بود وقوای دیگر نمیتوانستند اقدامی بکنند ویا حقوق بشر اسلامی در نتیجه عملا وقتی با مسوولین قوه تماس گرفته میشود آمادگی اعدام یا رجم ویا بریدن اعضارا اعلام میکنند ولی نظری براصلاح این روش ندارند واین یکی از اشتباهات مدونین قانون اساسی اخیر بود.

فشار جامعه جهانی این کشور را وادارنمود تا اعدامهارا بکاهد واین مایه سرافکندگی مردم ماست که جامعه بشری مارا درتنگنای اصلاح قرار دهد.

با توجه به تاریخ گذشته اسلام اساسا زندان کمتر دیده میشود چرا که موجب هزینه است ومشکلاتی دارد که حاکمان تمایلی بدان ندارند زندانی یا باید بمیرد ویا راهی برای خلاص بیابد.این امر مخصوص دوره جنگ است نه صلح

امروزه زندان لازمه جامعه ماست چرا که زندانی خود قربانی حاکمیت است وحاکمیت موظف است اورا نگاه دارد وآموزش دهد تا سلامت خودرا بیابد مگر امام راحل نفرمودند که زندانها ی ماباید دانشگاه باشد نه تنها نشد بلکه دانشگاه هم زایشگاه مدرک شد.باید تلاش کنیم با توسل بحکم ثانوی همه اعدام ها ازهرنوع ویا قطع اعضا راتبدیل به فضای انسان سازی کنیم.کشتن انسان ساده ترین راه است ودشوارترین وباارزش ترین راه ساختن انسان قربانی است.

تا بقیه آبروی ملت ایران واسلام عزیز ازمیان نرفته است بجنبید در مجازاتهای منجر به کشتن ویا قطع عضو تغییرایجاد کنید.